Kostersättningen åt sjuksköterskan på Fristad.

Vid sitt sammanträde igår hade drätselkammaren att bl. a. behandla stadsfullmäktiges remiss angående kostersättning under ledighets- och semesterdagar för den personal vid ålderdomshemmet Fristad som avlönas enligt tjänste- och lönereglementet. Det gäller, som bekant, endast sjuksköterskan vid ålderdomshemmet. Kammaren beslöt därvid, att i enlighet med lönekommitténs förslag, föreslå stadsfullmäktige göra följande tillägg till § 10 mom. 71 gällande tjänste- och lönereglemente för stadens tjänstemän: ”Under semester, då fritt vivre ej erhålles, utgår ersättning härför med 3 kr, pr dag. Under fridagar, då ingen måltid intages å arbetsplatsen, utbetalas kr. 2:50 pr dag under förutsättning, att anmälan om önskemålet att icke begagna sig av förmånen av fri kost inkommit till vederbörande förman minst 24 timmar före ledighetens början.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 september 1943
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *