Köpingen måste betala?

Länsstyrelsen avstyrker hos k. m :t av Slite köping anförda besvär över att köpingen ålagts betala kostnaderna för undersökning av skelettgravarna i Slite.
Länsstyrelsen erinrar, att riksantikvarieämbetet inte fattat något beslut av beskaffenhet att kunna överklagas utan endast riktat en anhållan till köpingen att betala kostnaderna. Möjligen har ämbetet med detta velat göra gällande att ämbetet inte äger med bindande verkan för köpingen fatta ett sådant beslut. Är denna uppfattning riktig torde, i avsaknad av tillämpningsföreskrifter till lagen om fornminnen, en tvist om skyldigheten att betala näppeligen kunnat avgöras i administrativ ordning, förklarar länsstyrelsen. Skulle emellertid k. m :t anse sig böra till prövning uppta köpingens talan, uttalar länsstyrelsen som sin mening, att köpingen inte kan anses ha förebragt sådana omständigheter, som skäligen böra befria den från betalandet av kostnaderna. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 juli 1943
N:r 169

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *