Jordfästningar

En stämningsfull begravning ägde rum igår middag, då stoftet efter f. fanjunkaren O. H. Nilsson, Visborgs slätt, vigdes till gravens ro. Jordfästningsakten förrättades i östra gravkapellet av domkyrkoadjunkt Ingemar Björck och inleddes med sång av Missionskyrkans kör, som sjöng Hymn av Lundgren. Till beledsagning av I 18:s musikkår sjöngs unisont ps. 331. Officianten höll härpå en anslående betraktelse utgående från 2 Kor. 1: 3-4 v. samt förrättade jordfästningen. Sedan de tre skovlarna mull fallit och officianten läst Herrens ord om döden och uppståndelsen samt förrättat bön sjöngs ps. 377, varefter Missionskyrkans kör sjöng Integer Vitae och Stilla skuggor.
Efter den högtidliga ceremoniens slut utbars kistan av sex av den bortgångnes f. d. kamrater vid regementet medan musikkåren spelade Sorgmarsch av Beethoven. Processionen satte sig därefter i rörelse mot norra kyrkogården. Vid grindarna mötte musikkåren som i spetsen för sorgetåget spelade sorgemusik tills kistan sänkts i graven. Vid graven utförde kåren under direktör Baltzar Bäckströms ledning Stridsbön av Lindblad, varefter kransnedläggningen vidtog. Regementets krans nedlades av överstelöjtnant C. Schoug, medan underofficerskårens nedlades av löjtnant A. Pettersson och underofficerssällskapets av löjtnant Jansson. Missionsföreningens krans nedlades av löjtnant R. Thomsson, sångkörens och Allmänna sångens av tullförvaltare Karl Berggren. Skräddaremästare Gust. Arvidsson frambar till sist de anhörigas tack för den hedersbevisning som kommit den bortgångnes minne till del. Sedan pastor Björck lyst frid över vilorummet spelade musikkåren Mitt liv är en våg av Laurin, varefter högtidligheten ändade.
En rik skörd av kransar och blommor hade sänts till båren. Bland kransarna märktes följande: Gotlands infanteriregemente (röda och vita band: Tack för ,god tjänst), I 18:s officerskår (röda och vita band), underofficerskåren I 18 (röda och vita band), kamraterna från 1887 (röda och vita band: Efter slutad arbetsdag njut rofylld vila), Gotlands underofficerssällskap (blå odh gula band: Vila frid), Gotlands missionsförening och sångkör (lila band: Tack för sången och gott arbete), Missionskyrkans sångkör (blå och vita band: Tack för Din sångargärning), Visby allmänna sångförening (blå och gula band: Sov i ro).

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 juli 1943
N:r 155

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *