Jordfästningar.

Till den sista vilan vigdes i lördags eftermiddag stoftet efter fröken Vilna Nilsson, Visby. Jordfästningsakten förrättades i östra gravkapellet av domkyrkoadjunkt Ingemar Björck och inleddes med ps. 572: 1-4. I anslutning till ritualen höll officianten en betraktelse utgående från textorden i 1 Kor. 15: 53. Efter jordfästningen sjöngs ps. 105: 4-5, varpå kistan utfördes till norra begravningsplatsen, där gravsättningen ägde rum.
Bland den stora skörden av kransar märktes en krans från kamrater (vita band: Tack för gott kamratskap), samt en krans från kamrater Avd. B (En sista hälsning).
Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över stoftet.
En stämningsfull begravning ägde igår middag rum i domkyrkans kor, då fröken Edith Rundquist, Visby, vigdes till griftero. Kistan inbars i kyrkan till tonerna av Åses död av Grieg, spelad på orgeln av kantor Karl Bandelin. Sedan kistan placerats på katafalken sjöngs ps. 586: 1-2 varpå officianten, domkyrkokomminister Nils Öberg, höll en betraktelse med ledning av Ps. 84: 6-7 samt erinrade om den avlidnas trogna gärning i kyrkliga ungdomsföreningen och om hennes kyrksamhet. Efter betraktelsen följde den ritualenliga jordfästnings-akten, vilken avslöts med ps. 331: 1-1 Kistan utbars därpå under orgelmusik; Trion ur Chopins sorgmarsch, samt fördes ut till norra begravningsplatsen och sänktes i graven därstädes. I processionen deltogo bl. a. biskopinnan Ebba Ysander samt medlemmar i kyrkliga ungdomsföreningen och Stadsmissionen.
Vid graven nedlade bl. a. stadsmissionären pastor E. Holmedal en krans från Visby stadsmission och en från Visby kyrkliga ungdomsförening. Från föreningen Åldersro nedlades en krans av pastor Nils Öberg, som också till slut lyste frid över vilorummet. Allra sist sjöngs ps. 21.
Föreningen Åldersros krans hade blågula band med inskriptionen: Tack för trogen gärning, Visby kyrkliga ungdomsförening lila band: Tack för mångårigt arbete, och Visby stadsmissions vita band: Tack för gott arbete. Bland kransarna i övrigt kan nämnas en från gamla kamrater (gröna band: Tack för trogen vänskap), en från personalen vid Gotlands järnhandel, en från AB. Gotlands järnhandel (vita band: En sista hälsning), samt en från Arbetsstugans styrelse (lila band: Med tack för uppoffrande arbete).
Stoftet efter f. lantbrukaren Karl Johansson, Hörsne, jordfästes på fredagen. Akten inleddes med ps. 105: 1-3, varpå pastorsadjunkt H. Jacobsson utgående från Ps. 35 höll griftetalet. Efter jordfästningen sjöngs ps 105: 4-5. Vid gravsättningen på kyrkogården nedlades flera vackra kransar och blommor. Pastor Jacobsson avslöt med att lysa frid över vilorummet.

Lantbrukaren Gustav Gardell, Smiss i Kräklingbo, vigdes i fredags till gravens ro. Efter samling i sorgehuset ägde jordfästningsakten rum i kyrkan, dit kistan inbars till tonerna av en sorgmarsch. Efter att ps. 586: 1-3 sjungits höll kyrkoherde C. J. Björkander en betraktelse med utgångspunkt från 1 Sam. 20: 18 samt vigde stoftet till den eviga vilan. Kräklingbo kyrkokör sjöng ”Måste ock av törnen vara”, varpå unisont sjöngs ps. 579: 1-3. Under sorgemusik på orgeln utbars kistan och sänktes i graven. Här utförde kören ”Stilla skuggor”. Vid kransnedläggningen talade direktör K. A Hall och f. nämndemannen Oskar Thomasson, vilka också nedlade kransar för Kräklingbo sparbank och kommun. Till sist lyste officianten griftefrid.

I Ganthems kyrka jordfästes på fredagen stoftet efter hemmasonen Verner Jakobsson, Smiss i Ganthem. Den högtidliga akten inleddes med ps. 549:1 och avslöts med ps. 549: 2. Kistan utbars av en broder och fem kamrater till den bortgångne och sänktes i griften, där anhöriga och vänner nedlade en vacker gärd av kransar och blommor, varjämte en släkting till den avlidne läste några verser. Officianten, prosten G. Reuser, Dalhem, lyste till sist frid över griften.

Förre fanjunkaren och poststations-föreståndaren O. H. Nilsson, Visborgs slätt, har avlidit i en ålder av 76 år. Han sörjes närmast av maka och tvenne döttrar. I unga år kom den nu bortgångne till dåvarande 1 27 som volontär, närmare bestämt den 4 april 1887. Han passerade underbefälsgraderna och blev sergeant 1892 samt fanjunkare 1910. Från sin anställning på aktiv stat avgick han med pension 1918 och ur reserven 1932. Under en lång följd av år har han varit föreståndare för poststationen på Visborgs slätt, en befattning som han emellertid på egen begäran lämnade den 1 april i år. Under förra krisen var han anställd på spannmålsbyrån i Visby.
Den bortgångne var på sin tid även god och intresserad sångare och har bl. a. tillhört såväl Allmänna sångföreningen som domkyrkans och missionskyrkans körer. Han efterlämnar minnet av en redbar, plikttrogen och vänsäll människa.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *