Jättedrabbning utvecklar sig i Ryssland.

Tyskarna ha nu övertagit initiativet.Berlin. (TT.) Deutsches Nachrichtenbiros militäre medarbetare förklarar på onsdagen, att initiativet på östfronten mellan Bjelgorod och Orel nu helt övergått i tyska händer efter de ryska massanfallen. Slaget har utvecklat sig till en jättedrabbning, som såväl ifråga om sin utsträckning som beträffande de insatta manskaps- och materielmängderna väl uthärdar en jämförelse med tidigare stora drabbningar under kriget i öster.
Militära observatörer framhålla vidare de stora insatser, som bägge parters flygvapen göra i striderna. Enligt tillförlitliga uppgifter torde för närvarande de hittills starkaste luftflottorna i världen befinna sig i strid med varandra i Kurskområdet.

Tyskarna öka kraften i sina anfall.
London. (TT från Reuter.) Moskvaradion meddelade på onsdagen att tyskarna i Bjelgorodavsnittet avsevärt ökade kraften i sina anfall på tisdagsmorgonen. Nya stridsvagnsförband ha kastats in i striden, som blivit ännu mera förbittrad än förut. I ett område företogo tyskarna flera anfall under dagens lopp men blevo i samtliga fall tvungna att åter dra sig tillbaka till sina utgångsställningar.

Ryssarna måste uppge två orter.
London. (TT.) Reuters specialkorrospondent i Moskva, Harold King, telegraferar: De två samhällen, som omnämndes i nattens kommunikétillägg, uppgåvos av ryssarna till följd av det tryck, som utövades av numerärt överlägsna styrkor. I ett fronttelegram till Krasxaja Svesda meddelas emellertid, att ”våra styrkor en timme senare gingo till motanfall och partiellt lyckades återställa läget”. Det heter vidare i detta fronttelegram, att ”fiendens framryckning hejdats.”

Ryssarna kämpa förbittrad strid med angriparna.
Stora luftstrider försiggå över slagfältet.

Moskva, 8 juli. (TT från Reuter.) Den sovjetryska kommunikén meddelar att ryssarna under onsdagen i riktningarna Orel, Kursk och Bjelgorod fortsatte att utkämpa förbittrade strider mot tyskarnas stora stridsvagns- och infanteristyrkor. Den tyska offensiven understöddes av ett betydande antal flygplan som flyttats över från andra platser. Våldsamma flygstrider rasade över slagfältet. Alla tyska anfall i riktningen Orel—Kursk blevo utan framgång. I riktningen Bjelgorod ryckte tyskarna fram något efter att ha lidit svåra förluster.
På Orel—Kursk-fronten förstördes eller skadades under onsdagens strider 520 tyska stridsvagnar och 229 tyska flygplan skötos ned i luftstrider och av markförsvaret. Enligt kontrollerade uppgifter var antalet nedskjutna tyska flygplan på tisdagen 217, icke 111.

Ryssarna nöjda med de två första dygnen.
Ur rysk synpunkt bedömes de första 48 timmarna av den nya tyska offensiven såsom tillfredsställande. Tyskarna ha icke lyckats få flygherravälde och ha ej heller åstadkommit någon inbrytning av betydelse. Den ryska armén har beslutsamt avvärjt den tyska framstöten. I Bjelgorodområdet måste en del terräng uppges, men förlusten av de två städer som tyskarna erövrade har icke allvarligt inverkat på det allmänna försvarsläget i detta avsnitt och erövringen kostade tyskarna stora offer. ’Tyskarnas försök att fortsätta framryckningen på andra sidan desså städer ha misslyckats. Den nya tyska offensiven ledes av generalfältmarskalk von Kluga.

Stora infanteristyrkor följa stridsvagnarna.
I det ryska kommunikétillägget meddelas att fientliga stridsvagnsstyrkor som i riktningen Orel-Kursk söker bryta igenom följes av stora infanteristyrkor, men anfallen slogs tillbaka. I några avsnitt lyckädes små grupper om 15 á 20 stridsvagnar göra en bräsch, men vid onsdagens slut hade de alla förstörts, bland dem 40 av Tiger-typen. Ett ryskt förband inringades men slog sig ut och återtog sina ursprungliga ställningar. I riktningen Bjelgorod bytte flera samhällen ägare flera gånger. I några avsnitt lyckades fienden göra en del framsteg. Fienden besatte /flera byar. Motanfall igångsattes och ryssarna kämpa för att återställa läget. I ett avsnitt på Kalininfronten har ryssarna slagit tillbaka flera tyska motanfall.

Intensiva strider kring de inbrytande tyskarna.
London, 8 juli. (TT fr. Reuter.) Reuters specialkorrespondent i Moskva meddelar på torsdagsmorgonen: Intensiva strider pågå för närvarande bakom de ryska linjerna på de avsnitt där de tyska stridsvagnarna lokalt kunnat bryta sig igenom. Tyskarna föra fram förstärkningar till fronten i glidplan och intet tecken på avmattning i deras tryck har ännu visat sig.

Ett 100-tal flygplan kastades fram från bägge sidor.
I Bjelgorodavsnittet kastades på onsdagen ytterligare ett 100-tal flygplan in i striden från bägge sidor, meddelas i en frontrapport till Pravda. Det tyska flyget anföll hela dagen ryska markstyrkor och befästa ställningar med eskadrar. på 100 å 200 plan, men lyckades icke förskaffa sig herravälde i luften.

Femton tyska pansardivisioner delta i striden.
Rysk utbuktning vid Kursk skall inneslutas.

Moskva, 8 juli. (TT från Reuter.) I en specialkommuniké från sovjetryska informationsministeriet förklaras, att de tyska styrkor som delta i offensiven, bestå av 15 stridsvagnsdivisioner, 1 motoriserad division och 14 infanteridivisioner. Talrika flygförband, som lära ha tagits inte bara från andra avsnitt av den ryska fronten, utan även från Västeuropa, kastas in i striden: Tyskarnas mål är att omringa och nedgöra de ryska trupperna i Kurskutbuktningen.

Tyskarna förtiga sin egen offensiv?
Den ryska specialkommunikén påtalar det tyska överbefälets motvilja mot att medge att en offensiv igångsatts. Under rubriken ”det tyska överbefälet förtiger resultatet av första dagens strider, påstås det nu från tyskt håll, att det inte är tyskarna utan röda armén som gripit till offensiv”.

Ryska uppgifter om de tyska förlusterna.
Tyskarnas förluster under de tre första dagarna uppgår till. 30,000 döda, 1,539 stridsvagnar förstörda eller skadade och 649 flygplan nedskjutna: Ehuru det vore förhastat att redan nu dra några slutsatser framhålles det att tyskarna trots offensivens omfattning icke haft någon framgång.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 juli 1943
N:r 153

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *