Gotlands läns folkhögskola

har nu utsänt sin redogörelse fik läsåret 1942-43.
Huvudkursen, som pågick från den 2 november 1942 till 12 april 1943, besöktes av 29 elever, varav 21 manliga och 8 kvinnliga. Av eleverna var en från Uppsala och de övriga från Gotlands län. Medelåldern var vid kursens början för de manliga eleverna 20 och för de kvinnliga 19 år. En elev var underårig. Av eleverna hade en manlig och en kvinnlig före inträdet i folkhögskolan genomgått högre folkskola och de övriga folkskola. Elevernas uppförande, flit och punktlighet ha varit goda och många av dem förvärvade aktningsvärda kunskaper och färdigheter särskilt i behandlingen av svenska språket. såväl i tal som skrift. Särskilt anmärkningsvärt för denna huvudkurs var den stora fallenhet för matematik, som de flesta eleverna lade i dagen. Hälsotillståndet har varit sämre än under förra årets huvudkurs och tre elever ha på grund av sjukdom måst avbryta sin vistelse vid skolan, men de återstående visade vid gymnastikuppvisningen på avslutningsdagen en väl bibehållen spänst efter en mycket arbetsam vinter.
I statsstipendier har utdelats kronor 1,974:50.
Utom läsordningen har under ledning av luftskyddschefen i Visby kapten Gunnar Nilsson givits en tre timmar lång kurs i luftskydd, kompletterad med en likaledes tro timmar lång kurs i samarittjänst under ledning av rödakorsfänrik Fred Holmgren, Visby, båda med praktiska tillämpningsövningar. Dessutom ’har gymnastikläraren vid lämpliga tillfällen meddelat såväl teoretisk som praktisk trafikundervisning.
Under kursen ha eleverna under lärarnas ledning företagit två exkursioner, en till Snåret, där bl. a. Bottarvogården besågs, och en till Visby, där Gotlands fornsal, domkyrkan, kemiska stationen, Gotlänningens tryckeri och arkivdepån besöktes. Eleverna ha vidare haft tillfälle ett åhöra föreläsningar, som under vintern anordnats av Hemse föreläsningsförening.
Kvinnliga kursen pågick mellan 3 maj och 30 augusti och besöktes av 20 elever, av vilka en var från Stockholm, en från Stockholms län och de övriga från Gotlands län, Medelåldern var vid kursens början 19 år. Av eleverna hade före inträdet i folkhögskolan en genomgått 2 klasser i högre flickskolan, en folkhögskolans huvudkurs, en bevistat Stockholms borgarskola under två terminer och de övriga genomgått folkskola. Elevernas uppförande, flit och punktlighet ha varit goda. Hälsotillståndet har varit gott. I statsstipendier utdelades sammanlagt 1,300 kronor.
Kvinnliga kursen har i likhet med huvudkursen genomgått kurser i luftskydd och samarittjänst samt åtnjutit trafikundervisning. Eleverna ha vidare under lärarnas ledning utom smärre exkursioner till Hemse närmaste omnejd företagit en längre sådan till fastlandet, varunder bl. a. Stockholm, Uppsala och Sigtuna besöktes.
Under rubriken ”Övriga meddelanden” framför rektor bl. a. ett tack till den avgående kassaförvaltaren kamrer Hugo Nilsson. Till ny kassaförvaltare har styrelsen utgett kamreraren vid fomseortens jordbrukskassa Ivar Larsson.
Beträffande skolans bokbestånd meddelas, att detta vid årets slut uppgick till 1,886 band.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 September 1943
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *