Framställning om kollekter.

Domkapitlet hemställer hos k. m:t om rätt att under vart och ett av åren 1944,-1946 oeh 1946 upptaga en kollekt i rikets alla kyrkor, att av domkapitlet efter samråd med riksantikvarieämbetet och byggnadsstyrelsen fördelas för underhåll av Gotlands kyrkor, med hänsyn till omständigheterna i varje särskilt fall.
Domkapitlet tillstyrker i skrivelse till k. m:t av Visby stifts missionssällskap, Gotlands soldatmissions-sällskap och Visby stifta bibelsällskap gjorda framställningar om upptagandet av kollekt i stiftets kyrkor under vart och ett av ovannämnda år. Samtidigt tillstyrker domkapitlet en framställning från Visby stiftsråd om rätt att upptaga kollekt till förmån för stiftsrådets allmänna verksamhet och en kollekt för kyrklig ungdomsverksamhet. Vidare tillstyrker domkapitlet, att för kyrkosångens höjande inom stiftet under vart och ett av åren 1944 16 må upptagas en kollekt, som ställes till domkapitlets förfogande för att efter dess prövning utdelas till en eller flera sammanslutningar för ändamålet.
Slutligen hemställes att den tidigare medgivna kollekten för utdelande av understöd till fattiga prästdöttrar inom stiftet må fortfarande utgå under vart och ett av åren 1944-46.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 September 1943
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *