Folkskolläraren får stöd av många sockenbor.

Taga avstånd från anmälan till skolöverstyrelsen.
Med anledning av anmälan mot läraren i Lokrume ha 65 till myndig ålder komna personer i socknen undertecknat en skrivelse, vilken tillställts oss för publicering. Denna har följande lydelse:
Den anmälan, som av R. L. F:s ombudsman Allan Andersson riktats mot folkskollärare Gottfrid Nilsson i Lokrume till Skolöverstyrelsen är av sådan art, att den icke bör stå oemotsagd.
Vi undertecknade lokrumebor vilja härmed ge uttryck åt vårt avståndstagande till de grava anmärkningar, som riktats mot honom.
Att Nilsson t. ex. kunnat sabotera insamlingen här i socknen är oförklarligt med tanke på, att Lokrume ligger bland de främsta socknarna på Gotland ifråga om resultatet. Av samtliga till Gotland utlämnade silvermärken ha ju hälften tillfallit lokrumebarn.
Dessutom undras storligen, hur hr Andersson fått alla sina uppgifter om Nilsson och hans vandel, t. ex. att han står i harnesk till allmänheten i Lokrume. Vi, som gott och väl känna till honom, hava eller hava haft våra barn i hans skola eller själva gått där, veta, att han sköter sin tjänst som andra, varit energisk och hållit god ordning i skolan, samt är god vän med de flesta i socknen.
Även den omständigheten, att han är ordf. i kommunalnämnd, hälsovårdsnämnd, och fattigvårdsstyrelse m. m. talar för, att han har kommunens förtroende, och icke därför är helt avhängig av sitt släktskap med en riksdagsman.
Att skolbarnen stått vid skrotinsamlingsaffären i Lokrume ännu vid sextiden på kvällen ha även några av oss iakttagit. De hade ännu ryggsäckarna på och hade tydligen icke ännu varit hemma, sedan skolan slöt klockan kvart före två.
Detta kan icke vara i överensstämmed med god ordning, och att läraren anmärkt på detta är helt naturligt, med tanke på, att barnen även skall lära läxor.
Även finnes bland oss personer, som äro principiellt motståndare till den överdrivna skrotinsamlingen.
Många av oss undra också över, när barnen skall få betalt för det skrot, som de levererat.
Lokrume den 26 sept. 1943.
Opponenter mot splittring, lögn och förtal.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 september 1943
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *