Fåraveln.

Lantbruksstyrelsen äskar för nästa budgetår bl. a. 4,850 kr. till utbildningskurser för fårherdar och 3,000 kr. till dylika kurser för fårägare. Det synes angeläget att genom statsunderstöd till båda slagen av kurser söka öka intresset för fårskötsel. På fullt utbildade fårherdar råder f. n. brist. Till varje fårägare, som anordnar praktisk utbildningskurs för fårherdar, bör utgå gottgörelse med 50 kr. pr elev Teoretisk kurs synes böra förlägga till lantbruks- eller lantmannaskola eller lämplig egendom, därvid bi. drag bör utgå med 75 kr. pr elev Herdar för fårsambeten synas lämpligen böra genomgå ettårig kurs Kurserna för fårägare anses i stor sett böra anordnas på samma sätt som för fårherdar. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 september 1943
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *