Etelhemskonferensen.

Ett par tusen deltagare i år.
Söndagen den 11 juli ingick med strålande solsken och högsommarvärme, och. en ansenlig skara människor sökte sig med extratågen och med cyklar till det traditionella Etelhemsmötet, som är baptistungdomens stora mönstrings- och uppbyggelsemöte. På mötesplatsen reste sig ungdomsförbundets stora jättetält som iordningställts för dagens möten. Deltagareantalet uppgick till ett par tusen personer och dagens möten präglades av en innerlighet och andekraft.
Söndagens f m.-möte börjades med sången 481 i Ps. ”Stäm in i änglars kör” och pastor S. Nahlbom, Näs, läste Matt. 5:.. 1-6, 28: 18-26 och förenade i bön. Därefter hälsade ungdomsförbundets ordf. pastor J. Gustavsson, Klintehamn, de närvarande välkomna och särskilt då mötets talare, pastor Manne Lundgren, Stockholm, och missionär A. J. Lidquist, Norrköping.
Distriktskören under lantbr. Eric Gomers ledning sjöng ”Himlars rymd” av Peterson-Berger och ”Vi ha en Gud” av Haydn. Efter bön av pastor J. A. Komstadius, Gothem, predikade pastor Manne Lundgren över 1 Tess. 1: 8 ”Ty från Eder har genljudet av evangelium gått vidare ut”. Det är den kristna församlingens stora uppgift och den troende ungdomens plikt och förmån att föra budskapet vidare. I budskapet möter oss den heliga treklangen, tron, hoppet och kärleken. Gud har ett bestämt ärende till nutidens människor. Den troende ungdomen hälsar framtiden utan fruktan och med jubelrop. Vårt budskap måste tränga in i människornas hjärtan och bliva en omskapande makt. Livsinställningen blir en annan och rikare. Efter den livfulla framställningen sjöng sångarna ”Det underbara namnet Jesus”. Efter ett föredrag av en kvinnlig missionär om missionen i Kongo samt bön av pastor Karl Eriksson, Gothem, sjöngs sången 561 ”Framåt, framåt går ett tåg”. Med anledning av pastor Edvin Hallbergs frånfälle och att han just den tid som mötet var samlat begravdes i Haddångsnäs baptistkapell höll pastor M. Helin en gripande parentation över pastor. Edvin Hallberg, som av den txtsenhövdede skaran stående avhördes. Efter en stund i tyst bön sjöngs sången ”Jag är en gäst och främling”. Under sången företogs en insamling till förmån för pastor Hellbergs efterlevande familj.
Eftermiddagens möte inleddes med sången 597 ”Lyft korset högt Du unga skara”, varefter strängmusiken sjöng ett par sångnummer. Pastor Allan Strid läste Rom. 1: 12-17 och talade något däröver. Strängmusiken sjöng ”Kom till Din fader” och ”En är som beder för dig”. Pastor Manne Lundgren talade över Jas. 35. Missionär A. J. Lidquist höll ett missionsföredrag över missionen i Kina. Missionären berörde förhållandena i Kina och den fruktansvärda hungersnöden i provinsen Honan, där en tunna vete, som brukar kosta 3 dollar, nu kostar 300. Många människor ha för den skull svultit ihjäl, och nöden är fruktansvärd stor. Kusten och den värdefullaste delen av Kina har ockuperats av japanerna, och där ha de engelska och amerikanska missionärerna måst lämna landet. De ockuperade områdona omfatta ett område där c:a 60 miljoner människor bo. Den evangeliska missionen är ljuspunkten i den fruktansvärda nöd som härskar därute. Efter det manande och kraftfulla missionstalet upptogs ett gott missionsoffer.
Under dagens möten insamlades för missionen 1,108 kronor. Under middagsrasten och före och efter mötet hade serveringen livlig omsättning och trots kristid och ransonering hade arrangörerna på ett lyckligt sätt löst även den uppgiften.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *