Biskopens vedbod enastående byggnad.

Framhåller riksantikvarien.
Biskop Ysanders framställning till regeringen om anslag på 4,000 kr. till konserverings- och restaureringsarheten på den s. k. Biskopens vedbod i Visby. tillstyrkes livligt av riksantikvarien, som. samtidigt meddelar att erforderlig arbetskraft i form av vapenfria värnpliktiga nu står till hans förfogande.
I sin art är denna byggnad enastående i Visby, framhåller dr Curman. Genom en restaurering av den skulle staden få ett byggnadsminnesmärke av synnerligen stort konst- och kulturhistoriskt intresse.
Byggnaden utgör återstoden av en medeltida salbyggnad, vilken varit avsedd att tjäna representationsändamål. Av undersökningar; som riksantikvarien tidigare låtit utföra på byggnaden, har det framgått, att bottenvåningen bestått av två kryssvälvda rum, medan övervåningen innehållit en enda, tunnvälvd sal. Vid byggnadens ena gavel har under medeltiden legat ett med salbyggnaden sammanbyggt hus, som, enligt vad en undersökning av de under marken bevarade grundresterna utvisat, torde ha innehållit de boningsrum, vilka varit fogade till salbyggnaden. (TT spec.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 september 1943
N:r 221

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *