Utdikningssammanträde

Rhar i dag hållits i Kräklingbo beträffande en eventuell utdikning av Nygårds myr i socknen i fråga. Ärendet var redan i fjol uppe till behandling men uppsköts på ett år, och nu skall alltså definitivt beslut fattas om myrens öde.
Förhandlingarna började kl. 11 och leddes av lantbruksingenjör Gottfrid Wadman. Vidare närvoro ett tiotal myrlottägare, reptesentanter för kyrkoådet med kyrkoherde Laurell i spetsen, kontraktsprosten Adrian Kronqvist som konsistorieombud, lantbrukare Arvid Olsson, Vallstena, som Naturskyddsföreningens representant samt godemännen Helmer Larsson, Suderbys i Anga, och A. V. Bendelin, Boters i Anga.
Ordföranden föredrog först en del inkomna skrivelser och meddelade bl. a., att telegram ingått från kammarkollegium, i vilket protesteras mot företagets utförande — detta med anledning av en skrivelse, som kollegium fått mottaga från naturskyddsföreningen. Vidare föredrogs protokoll från föregående sammanträde samt utdikningshandlingarna. Myrens nuvarande värde uppgår till 16,240 kr. och kommer efter utdikningen att uppgå till över 55,000 kr. Det kan vidare nämnas att arbetskostnaderna beräknas till drygt 30,000 kr., varför alltså båtnaden icke tycks så stor.
Den diskussion, som därefter började, blev både lång och livlig och pågick ännu vid tvåtiden på middagen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 3 Oktober 1940
N:r 229

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *