Till den sista vilan

fördes i går stoftet efter lantbrukaren Ivar Hagman, Österlings i Stånga, under stor tillslutning av församlingsbor. Efter en andaktsstund i sorgehuset avgick processionen till kyrkan, och under stilla orgelmusik inbars kistan i den vackert upplysta helgedomen. Akten inleddes med att folkskollärare R. Dahlgren och dennes son fänrik Tore Dahlgren i duett sjöngo ”Jag är en främling”, och sedan ps. 4 sjungits unisont förrktades jordfästningen av kontraktsprosten A. Kronqvist, som i ett varmhjärtat och anslående griftetal över texten i Uppb. 3: 12 ”Den som vinner seger skall jag göra till en pelare i Guds tempel” bl. a. erinrade om den bortgångnes goda insatser i såväl den kyrkliga som den borgerliga kommunen, och hans klara huvud och varma hjärta. Ivar Hagman har lämnat ett tomrum efter sig, och hans vänner böja huvudena i sorg vid hans bår.
Efter det en psalm sjungits utförde kontraktsprosten begravningsmässan, och akten avslutades därpå med psalmsång.
Kistan utbars så och sänktes i gravens tysta gömma. Här blev den avlidnes minne föremål för många och vackra hyllningar, och ett flertal kransar nedlades, allt vittnande om den aktning och uppskattning den bortgångne tillvunnit sig.
Prosten Kronqvist nedlade sålunda kransar från kyrkoråd och skolråd och tackade den avlidne för trogen gärning, folksk. Dahlgren bringade ett tack från fattigvårdsstyrelsen, sångföreningen och barnavårdsnämnden, kyrkvärd Kristiansson nedlade med några tacksamhetens ord en krans från Burs pastorats sparbank o. kyrkvärden Olof Christoffersson tolkade ”Gamla kyrkorådets” tack. Det var en ovanligt rik och vacker skörd av kransar och blommor, som hade sänts till båren. Så sjöngs ps. 434: 3-4, varefter officianten lyste frid över Ivar Hagmans grift.
Efteråt samlades man till en minnesstund i sorgehuset.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Oktober 1940
N:r 232

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *