SLITE.

Kommunalfullmäktige
hade i går kväll extra sammanträde för behandling av ej mindre än ett 20-tal på föredragningslistan upptagna ärenden. Vid sammanträdet voro veterinär Herb. Holmberg och direktör A. de Jounge med godkänt förfall frånvarande.

Dr Krantz lämnar sina förtroendeuppdrag.
Som första ärende förelåg en avsägelse från folkskollärare K. Krantz från ledamotskap av en del kommunala nämnder och styrelser. Sedan fullmäktige beslutat bevilja avsägelserna, utsågs till dennes efterträdare i fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden folkskollärare Per Björk, i kommunala mellanskolans styrelse herr Henry Johansson (såsom en följd av ordförandens utslagsröst. Hr H. Sedell, som ävenledes föreslogs, erhöll vid begärd votering samma röstetal), i valnämnden kamrer Eric Jacobson samt slutligen i arbetslöshetskommittén hr Ivar Karlsson.
Som suppleant i folkskolestyrelsen efter hr K. H. Engström, som avflyttar från orten, utsågs snickaren Gustav Håkansson.
Även syster Gerda hade på grund av avflyttning från samhället avsagt sig ledamotskapet i barnavårdsnämnd och pensionsnämnd. Till hennes efterträdare valdes i förra nämnden fru Annie Grönberg och i den senare fru Linnea Larsson.

Fotografiateljén hålles öppen även söndagar.
En begäran från fotograf Gunnar Klintberg om tillstånd att få hålla sin ateljé öppen två timmar på söndagarna hade tillstyrkts av kommunalnämnden o. bifölls av fullmäktige. Nämnden fick i uppdrag att hos länsstyrelsen söka fastställelse å beslutet.

Avkortningar av utskylder.
En anhållan från f. lotsförmannen Aug. Wallins sterbhus om avkortning resterande del av 1939 års kommunalutskylder bifölls. Beloppet uppgår till 102 kr.
Målaren Hans Othberg, som hos prövningsnämnden överklagat taxeringsnämndens beslut ang. dennes fastighetstaxering, erhöll restitution av viss del av 1939 års kommunalutskylder med en summa av 45 kr.

Calissendorfska fonden.
För kännedom meddelas, att den Calissendorfska fonden uppgående till kr. 4,450 nu överlämnats till köpingen. Enligt testutors önskan skall avkastningen å beloppet årligen i form av julgåvor fördelas bland behövande inom Slite.

Befrielse inån nöjesskatt.
Slitekretsen av Svenska Röda Korset erhöll befrielse från erläggande av nöjesskatt för midsommarfesten i Badhusparken den 23 och 24 juni. Behållningen av festen går till förlossningshemmet, som till stor del drives med frivilliga medel.

Dyrtidskornpensation åt kommunalt anställd personal.
Sedan polisman V. Remgin anhållit att från och med den 1 maj erhålla dyrtidstillägg efter samma grunder, som för statstjänstemännen, hade en särskilt tillsatt kommitte fått i uppdrag att utreda frågan och föreslagit, att dyrtidstillägg måtte utgå med 4 proc. under tiden 1 april-30 juni och därefter kvartalsvis ökas med 2,5 proc., om det totala levnadskostnadsindexet stiger med 6 enlieter. Den maximala ökningen skulle dock ej få överskrida 9 proc. På förord av kommunalnämnden beslöto nu fullmäktige godkänna kommitterades förslag, vilket skulle gälla samtliga kommunalt anställda.

Det kommunala vattenverket.
Det kommitté, som på sin tid fått i uppdrag att utreda frågan om ett kommunalt vattenverk, hade till dagens sammanträde inlämnat en redogörelse för sina hittills vidtagna åtgärder och verkställda undersökningar, vilka lämnat ganska negativa resultat. Då emellertid vattenfrågan inom köpingen allt fortfarande är av vitalt intresse för samhället, beslöto fullmäktige uppdraga åt kommittén att fortsätta sina undersökningar.

Ordningsstadga för köpingen antagen.
Ett förslag till ordningsstadga för köpingen hade uppgjorts och godkändes nu av fullmäktige. Enligt denna kommer bl. a. köpingen att svara för den egentliga gaturenhållningen. Stadgan träder i kraft så snart densamma fastställts av länsstyrelsen och vunnit laga kraft.

Ny värmeledning i folkskolan.
Folkskolestyrelsen erhöll i uppdrag att för en beräknad kostnad av c:a 18,000 kr. omlägga värmeanläggningen i folkskolan i Slite hamn. .10,000 kr. ha fullmäktige redan tidigare avsatt för ändamålet, och 8,000 kr. få tillfälligtvis upplånas för att sedermera upptagas i kommande årets stat. Den ovanligt höga kostnaden betingas därav, att intet av det gamla materialet ansetts kunna komma till användning vid omläggningen, ej ens elementen kunde längre komma i fråga.

Mejeritomten säljes.
Sedan Slite Mejeri AB erbjudit sin i Slite belägna fastighet till inlösen av köpingen, hade kommunalnämnden föreslagit fullmäktige avgiva ett anbud härta,
högst 1,000 kr. vilket godkändes. Markområdet utgör c:a 250 m2. Huset ansågs värdelöst efter rivningen.

Restlängden
från årets andra uppbördsstärnma slutade på 18,666:45 kr., meddelade kornmunalnämnden, en hög siffra, som får ses mot bakgrunden av rådande förhållanden.
I samband härmed beviljades 8 personer avkortningar av sina utskylder med sammanlagt 579:20 kr.

Amorteringsavgifterna
å kärl komma nu enligt fullmäktiges beslut att indrivas genom renhållningsentreprenörens försorg, så snart hälsovårdsnämnden därom träffat uppgörelse med denne.

Framdragande av högspänningsledning.
Mot Slite Cement- och Kalk AB:s anhållan om tillstånd att framdraga högspänningsledningar inom vissa områden i Slite köping hade fullmäktige intet att erinra.

Elektriskt ljus i övre köpingen.
Till sist beslöto fullmäktige att lämna kommunalnämnden i uppdrag att vidtaga nödiga åtgärder för att tillfredsställande oidna belysningsfrågan i den övre delen av köpingen. Den hotande bristen på lysoljor gör saken särskilt aktuell till den kommande vintern. Utredning i frågan har verkställts för flera år sedan, och inom vissa delar av socknen hade redan då uppnåtts en 100-procentig anslutning för elektrisk belysning, upplyste hr Björk, som varit ledamot i den då arbetande kommitten. Sedan utredningen emellertid överlämnats till kraftverket, hade intet ytterligare försports i saken.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Juli 1940
N:r 169

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *