Landsbygden. När.

NÄR.
Kommunalfullmäktige hade i lördags sammanträde, varvid först behandlades frågan om en omorganisation av polisdistrikten i Hemse landsfiskalsdistrikt. Fullmäktige ansågo, att ingen anledning finns för en ändring av den nuvarande distriktsindelningen, varför man enhälligt beslöt uttala sig för ett bibehållande av denna.
Uppdrogs åt kommunalnämnden att upplåna erforderligt belopp att i mån av behov ställas till förfogande åt de inom kommunen arbetande kristidsorganisationerna.
Till ledamot i familjebidragsnämnden taldes Artur Dahlgren i Kulla efter Oskar Kullander i Hallute, som begärt entledigande från uppdraget. Beviljades ett arvode på 80 kr. till ordf. i familjebidragsnämnden för tiden intill den 1 augusti. Arvodet för tiden därefter skulle sedan bestämmas efter hand och med hänsyn till arbetsbördan. Till varje ledamot skulle utgå ersättning med 3 kr. pr sammanträde.
Uppdrogs åt ordf. att för viss summa inköpa en del av de av Statens informationsstyrelse rekommenderade broschyrerna för utdelning inom kommunen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 Augusti 1940
N:r 185

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *