Karlsö-klubbens årsstämma.

Karisö Jakt- och Djurskyddsförenings A/B har idag på förmiddagen haft sin ordinarie årsstämma å Stadshotellet i Visby. Stämmans förhandlingar leddes av dir. Brunow Appelqvist, Stockholm; styrelsens ordf. professor Harry von Eckermann var nämligen på grund av militärtjänst förhindrad att närvara vid stämman. Som sekreterare fungerade advokat Gunnar Kjällman.
168 aktier voro representerade genom ett trettiotal aktieägare.
Av den i tryck föreliggande årsberättelsen framgick bl. a. att Stora Karlsö under fjolåret besöktes av 4,688 personer, en av de högsta besökarsiffror som någonsing uppnåtts.
Törd och grissla hade förekommit i ungefär samma antal som under de senare åren. 233 ejderbon hade märkts mot 257 året förut. Av de sex inplanterade grågässen ha tre häckat på ön. Till sammans kläcktes 8 gåsungar, vilka emellertid efter några dagar övergåvos av föräldrarna. Harstammen har trots den stränga vintern hållit sig väl.
En mindre vinst uppstod på årets rörelse, men balansen är altjämt stor.
På revisorernas tillstyrkan beviljades ansvarsfrihet för 1939 års räkenskaper och förvaltning.
Till ledamöter av styrelsen återvaldes professor Harry von Eckerman samt direktörerna Oscar Ros-wall, Carl Brolin och Brunow Appelqvist samt nyvaldes efter major H. von Koch, som undanbett sig återval, godsägare Otto Hanson, Rosendal. Till denna post föreslogs även indenten Carl Fries, men föll igenom vid valet.
Styrelsesuppleanterna, sekreterare Carl Eric Ekman och ämneslärare Karl Kahlström, återvaldes.
Till revisorer utsågos godsägare H. Cramer, omvald, och disponent Kjell Wiman, nyvald efter dir. Hanson. Revisorssupleanterna, disponent M. Paulsson och grossgrosshandl. Harald Pettersson, omvaldes.
Stämman beslöt bifalla ett av styrelsen framlagt förslag till ändringar i bolagsordningen, avseende dels utökning av styrelseledamöternas och styrelsesuppleanternas, dels ändrade bestämmelser ang. det antal ledamöter som skall vara tillstädes för att styrelsen må vara beslutför
Från styrelsen meddelades att man har planer på en ombyggnad av jaktpaviljongen i Hien på Stora Karlsö för en preliminärt beräknad kostnad av 15,000 kr. För realiserande av detta önskemål hade man tänkt sig en frivillig insamling bland klubbens medlemmar, och från flera håll underströks nu önskvärdheten av att förslaget närmare utformades av styrelsen till en kommande bolagsstämma.
Härmed voro stämmans förhandlingar avslutade, och klubbmedlemmarna företogo omedelbart den planerade utflykten till Stora Karlsö, där ett par dagars harjakt skall äga rum.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1940
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *