Gymnastikförbundets årsmöte.

Överste Dyrssen vald till vice ordförande.
Gotlands gymnastikförbund höll ’i går sitt årsmöte på stadshotellet under general G. M. Törngrens ordförandeskap. Under det gångna arbetsåret har gymnastiken på Gotland haft många svårigheter att kämpa med till följd av det oroliga världsläget men en vändpunkt synes åter ha inträtt genom tillkomsten av det stora propagandaarbete som just nu nedlägges för folkspänstens höjande. Denna omständighet betonades kraftigt vid årsmötet och föreningarna fingo uppmaningar att ta vara på de stora möjligheter att med denna propaganda som utgångspunkt arbeta för att tillföra gymnastiken nya anhängare.
Berättelsen för gymnastikförbundets verksamhet under arbetsåret 1939—40 innehåller bl. a. en statistik, som utvisar att föreningarnas antal varit oförändrat vid 42, att antalet avdelningar varit 33 mot 53 året förut, att antaiei aktiva gymnaster vår 522 mot 912, att antalet medlemmar var 2,054 mot 2,005 året förut, att antalet övningsbesök har varit 7,284 mot 17,097, att 12 flitdiplom utdelats samt att några bedömningar av elit- eller truppmärkesprov ej varit anordnade.
Statistikea visar som synes en synrerligen kraftig minskning jämfört med tidigare år. Detta är dock på grund av under året rådande förhållanden mycket förklarligt. På grun1l av militära irkallelser och brist på lokaler har gymnastiken på många platser legat nere. Inte mindre än 21 föreningar — alltså halva antalet — har icke kunnat rapportera några övningsbesök, och många av de övriga ha endast haft gymnastik under begränsad omfattning under mycket kort tid. Genom den folkspänstproända som sättes igång på hösten 1940 har man anledning anta att statistiken skall förbättras åtskilligt.
Arbetsutskottet har utgjorts av hrr C. Wendt, ordf., G. Unghammar, K. G. Andersson, C. J. Engström, H. Persson, fröken Tyra Möller och fru Anna Lisa Gottfridsson. Verkst. led. för folkspänstpropagandan: red. K. G. Andersson.
Ingen gymnastikfest har under året hållits på grund av förhållandena.
Distriktsmästerskapstävlingar i gren- och mellanhopp har på uppdrag av förbundet anordnats av Visby läroverks???, som — samtidigt ranerdnåde DM i längd och höjd utan anlopp.
Under arbetsåret har två ledaredagar anordnats, båda under hösten för genomgång av truppmärkesproven för manliga och kvinnliga gymnaster. 18 manliga och 9 kvinnliga ledare deltog.
Konsulentverksamhet har under året bedrivits i mycket begränsad omfattning av gymnastikdir. Unghammar.
Denne var på grund av militärtjänst under större delen av året förhindrad bedriva sådan verksamhet. Den planerade instruktörskursen för manliga och kvinnliga deltagare har måst inställas.
Förbundets årligen återkommande gymnastikläger för barn har i år varit förlagt till det natursköna Skälsö, där KFUM välvilligt upplåtit sin stuga och lottorna ordnade utspisningen. Inte mindre än 92 barn deltogo mot 75 året förut. Överledaren, folkskollärare Ivar Larsson, har utarbetat en särskild redogörelse härför.
Som bastukonsulent i förbundet under det gångna året har folkskollärare A. Gislestam, Hamra, fungerat.
Ett stipendium på 100 kr. har tilldelats en elev från Gotland, som deltagit i vinterkursen vid Gymnastikfolkhögskolan i Lillsved.
År 1939 erhöllo 15 föreningar redskap och under 1940 följande sex, nämligen Etelhems IF, Visby kvinnliga GF, Lau G o. IF, Källunge JUF, Tingstäde kvinnliga GF och Visby IF.
Förbundets tillgångar den 1 okt. 1939 voro 1,294: 88 kr., utgifter och inkomster under året ha uppgått till 6,731: 70 kr. och tillgångarna den 30 sept. i år voro 4,395: 25 kr.
Till ordförande i förbundet omvaldes general G. M. Törngren. I styrelsen omvaldes kapten Wendt, fru Anna-Lisa Gottfridsson, målare, C. J. Engström, red. K. G. Andersson, fröken Thyra Mäller, trädgårdsmästare H. Persson, löjtnant E. Källström, verkmästare E. Ericsson, ombudsman Gust. J. G. Pettersson, hr Hilding Nygren, agronom Wald. Ericsson, hr Hans Nordin, Slite, hr Hilding Westberg, Klintehamn, samt folkskollärarna A. Gislestam, Ivar Larsson, Levide, och Rud. Carlson, Gothem. Nyvalda i styrelsen blevo överste G. Dyrssen, gymnastikdirektör Gösta Löfgren, hr Otto Jakobsson, Visby, och folkskollärare Nils Åkerbäck, Stenkyrka.
Vid konstituerande sammanträde utsågs överste Dyrssen till förbundets vice ordförande, red. K. G. Andersson till sekreterare och målare C. J. Engström till skattmästare.
Till revisorer omvaldes inspektör G. Hellström och kamrer H. Wahlberg med arbetschef A. Söderling och fru K. Driessen som suppleanter.
Sekreta utskottet består av kapten C. Wendt, C. J. Engström och Hilding Persson med fröken Thyra Möller som suppleant, och till tekniskt utskott omvaldes fru Gottfridsson samt nyvaldes gymnastikdir. Löfgren och kapten Vogel. Suppleant löjtnant Källström.
Till ombud vid Svenska gymnastikförbundets årsmöte samt till ledamot i Gotlands idrottsförbunds styrelse valdes red. K. G. Andersson.
Arbetsplanen samt staten godkändes med en mindre ändring, och vidare behandlades frågan om organisationsanslag åt föreningar samt ansökan om erhållande av gymnastikredskap.
Till gymnastikkonsulent samt till generalombud för gymnastikfrämjandet valdes gymnastikdirektör Löfgren och till bastukonsulent A. Gislestam.
Sekreteraren lämnade till sist en redogörelse om Folkspänstpropagandan, hur den organiserats och hur den kommit i gång. Han manade föreningarna att varje vecka meddela distriktssekreteraren om antalet avdelningar och gymnaster nu och motsvarande tid förra året samt om den successiva ökningen av gymnaster. Vidare bör samarbete med ideella o. politiska föreningar inledas där detta ej tidigare är gjort. Föreningarna ha nu ett enastående tillfälle att värva medlemmar till rörelsen och böra alltså ta vara på dessa möjligheter på det rätta sättet. En sak bör man dock ha i minnet och det är att inte blanda samman elitfolk och nybörjare, då kan det hända att nybörjaren tröttnar och ger upp.
Innan mötet avslutades utdelades förtjänstplaketter till Hilding Vestberg, Klintehamn, och fröken Thyra Möller, Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 oktober 1940
N:r 238

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *