Gotlands morotodlareförening

höll i lördags ordinarie föreningsstämma i Östra paviljongen, Fårö, under ordförandeskap av lantbrukaren Karl Söderström, Ronnarve i Öja.
Vid sammanträdet omvaldes de i tur avgående styrelseledamöterna hrr John Östman, Fårö, Hugo Karlström, Fårö, och Karl Östergren, Hamra, supplerade av Rudolf Wernqvist, Hamra, och Adolf Ekström, Fårö. Även den i tur avgående revisorn, Viktor Jakobsson, Öja, omvaldes, medan till suppleant utsågs Gustaf du Rietz, Fårö.
Vidare godkändes räkenskaperna samt styrelseberättelsen för verksamhetsåret 1 juli 1939-30 juni 1940. Under året har genom föreningens försorg försålts 909,195 kg. morötter, varav 756,195 kg. från de södra socknarna och 153,000 kg. från Fårö. Resultatet innebär en minskning från föregående verksamhetsår med 504,255 kg., beroende på minskat skörderesultat. För det försålda partiet ha influtit 63,915 kr.
Det överlämnades åt ordföranden att som vanligt träffa överenskommelse om noteringen i samråd med grossisterna i Stockhlm. Slutligen beslöt föreningen vidtaga en stadgeändring, bestående i att föreningen nu skall omfatta hela Gotland i stället för som tidigare endast Fårö samt de fem södra socknarna. Ändringen skall bekräftas på ett extra sammanträde.
Till sist bjödos samtliga på kaffe av fåröborna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Augusti 1940
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *