Fårösund får fin biograf.

Biografen Roy invigd på söndagen.
På söndagen hade Fårösunds samhälle en stor dag, ty då kunde det inviga en modern biografsalong, som på samma gång kan tjäna till samlingslokal för andra ändamål. Det är grosshandlare Gustaf Nyström, Fårö, som till sina tidigare insatser i Fårösunds samhälle lagt ytterligare en och därigenom gjort sig förtjänt av Fårösundsbornas erkänsla.

Ett samhälle i utveckling.
Det behöver inte sägas, att det uppsving, som Fårösund fått under de senaste åren, ställt åtskilliga krav, som ett samhälle icke på en gång mäktat fylla. Det har därför legat mycket av nybyggarsamhällets stil över det lilla samhället vid sundet. Gatorna ha varit uppgrävda, när avloppssystemets nät hållit på att ruta in samhället. Byggnadsverksamheten har varit livlig. En ståtlig samling av nya bostadshus har vuxit upp under statens medverkan och även en del enskild bebyggelse har hållit på att växa fram. Givetvis skulle denna byggnadsverksamhet nu ha varit betydligt mera omfattande, om inte krisen lagt sin kalla hand över expansionsplanerna.
När detta samhälle i vardande också fått mottaga en stor invasion av beredskapsmän, så måste det givetvis bli en del friktioner. Beredskapsmän med stor ledighet känna mer än andra behovet av förströelse och samlingslokaler. Visserligen har förströelsedetaljen i den militära organisationen här ute tilldragit sig uppmärksamhet – och av smickrande art – och säkert gjort mycket för att minska tråkigheten för de inkallade med både film och annan underhållning, men det säger sig självt, att denna verksamhet behöver kompletteras med några anordningar ute i samhället.

Affärsman som tagit många initiativ.
Grosshandlande Gustaf Nyström på Fårö, som på andra sidan sundet arbetat sig fram och ådagalagt, vad en företagsam man kan uträtta, var snabbt framme för att ägna sig åt de nya behov, som samhällsbildningen å Fårösund uppställde. Det kan ju i detta sammanhang påpekas, att det var han, som från början tog upp frågan om en ordnad strömmingsexport och som sedan stod bakom Fårö fiskeförening som dess kommissionär, tills fiskarne även i andra trakter upptäckte affärssystemet och drog nytta av hans kommissionärskap. Detta var upprinnelsen till den gotländska fiskförsäljningsföreningen, vars organisation sedan byggts upp efter strängare linjer och kompletterats med statliga regleringsbestämmelser. På samma vis har han arbetat upp exporten av lax och fjällfisk på ett storartat sätt. Hans uppköp och utlastning av potatis från Fårö har varit initiativet till upparbetande av denna odling på Fårö och detsamma gäller odlingen av morötter och andra trädgårdsrotfrukter. Han har med andra ord varit en smula trollkarl i affärer ute på Fårö och om han själv från den allra blygsammaste början lyckats att därigenom skapa sig er? ställning, så har hans redbarhet i affärer å andra sidan varit allom så uppenbar, att han i sin socken har ett snart sagt obegränsat förtroende.

Den nya biografbyggnaden i Fårösund.

Så gav han sig över Sundet, när Fårösund började bli ett pånyttfött samhälle. Där har han anlagt en flott affärsfastighet och han tycks ha fått blodad tand, ty för honom var det också biografbehovet trädde i dagen. Han började bygga, och grunden var lagd, men så kom kriget. Och visserligen ledde detta till ökat behov av biograflokal, men det medförde också ökade byggnadssvårigheter. Bygget låg nere en rätt lång tid och kom ingen vart. Och inte beredde den biografen kustartilleristerna någon nämnvärd glädje.
En av dem fann åsynen av den påbörjade biografbyggnaden vid vägen mellan kasernerna och samhället särskilt påfrestande. Det var en ung byggmästare från Eskilstuna, Tage Eriksson, som fått lämna sina förehavanden i hemstaden, när inkallelsen kom och nu gick därute och tjänade kronan. Han uppsökte en vacker dag Gustaf Nyström * och undrade, om han inte kunde få taga hand om bygget på lediga stunder. Det blev överenskommelse. Byggmästarens framställning till militärmyndigheterna om ledigheter behjärtades av vederbörande chefer och så kallade han också hit en del av sina arbetare i Eskilstuna. Därigenom kom biografbygget i Fårösund att få en byggnadsteknisk standard, som kanske icke annars blivit fallet och som fyller alla anspråk på komfort och gediget utförande. Det är nästan så att biografen i Fårösund vill bräcka biograferna i Visby.

Interiör av biografsalongen.

Livliga hyllningar vid invigningsföreställningen.
På söndagen kunde den invigas under vackra former. Vid den föreställning på middagen, då invigningen ägde rum, voro samtliga salongens 255 fåtöljer besatta av inbjudna från när och fjärran, och medan salongen fylldes hade dessa god tid att beskåda den eleganta interiören. Väggarna äro hållna i en gul ton, mot vilken stå dörrar m. m. i ljus björk och pelare i fonden i mörkare björk. Taket är hållet i vitt och belysningen kastas uppåt av ljusramper längs båda långväggarna. De stoppade stolarna i salongen äro klädda i gulbrunt.
När dörrarna stängts, framträdde intendenten Th. Erlandsson, som först å hr Nyströms vägnar hälsade de inbjudna välkomna och därefter å de närvarandes vägnar vände sig till hr’ Nyström med ett tack för hans prestation att kunna föra detta företag i hamn i tider som dessa. Därtill behövs en kraftkarl, förklarade hr Erlandsson, som därefter lockade hr Nyström att resa sig på sin plats i salongen, varpå biografens byggherre hyllades med en åska av applåder och därefter vederbörligen avhurrades.
Därefter framträdde regementskvartermästaren vid KA 3, kapten A h I m, som erinrade om, att Fårösunds samhälle ställts inför betydande påfrestningar genom den hastiga ökningen av befolkningssiffran. Detta gäller icke blott bostadsbyggande utan också andra åtgärder till nytta och nöje. Däribland kommer också kravet på en biograf och samlingslokal, som nu fyllts genom ett enskilt initiativ. När Få-ösund fått en sådan förnämlig, för att icke säga storartad lokal, ville kapten Ahlm betyga, att man från militärt häll var dess upphovsman stor tack skyldig. Och så hurrade man för hr Nyström igen.
Förvaltare P. O. B e r t h o n betecknade denna invigning som en verklig sensation, då Fårösund här fått en lokal, som man tidigare fått se endast man kommit till städer och andra förnämliga ställen och som visar, att Fårösund ej heller vill komma Slite köping efter. Byggnaden är vacker, entrén utomordentlig, lokalen bekväm och trevlig. Samhället står i tacksamhetsskuld till hr Nyström, sade han. Och så hurrade man för tredje gången.
Till sist framförde byggmästare Tage Eriksson ett tack till hr Nyström för det goda simarbetet och för i övrigt till alla, som främjar tillkomsten av denna byggnad. Därefter visade han också en smalfilm med bilder från bygget.
Invigningens filmprogram utgjordes av trelandskampen i Helsingfors samt De tappras Legion (Beau Geste) med motiv från främlingslegionen och med Gary Cooper i huvudrollen. Ljud och ljus voro utmärkta och för de tekniska arrangemangen stå också Aga-Baltic, som här gjort en av sina förstklassiga installationer.

En annan ny Fårösundsfastighet.

Den nya byggnaden.
Ser man på byggnaden i övrigt, till vilken ritningarna uppgjorts av hr E. Hejdenberg i Visby, så har denna i nedre våningen utom den stora biografsalongen, som mäter 12,5X16,20 m., vacker foyer med kassa samt damtoaletter, vidare en lokal för frisérsalong samt en butikslokal, som hr Nyström själv kommer att använda till pappershandel m. m. Dessutom finns det en lägenhet om 1 rum och kök. Till biografsalongen finns även en mindre scen, så att den kan användas för revyuppträdanden o. d., samt sminkrum.
På andra bottnen finns maskinrummet samt tre uthyrningslägenheter. En av dessa om två rum och kök är reserverad för pastorsadjunkten i församlingen, som på samma gång är militärpastor, vilken här skall ha sin bostad med tillhörande ämbetsrum. Därtill finns det ytterligare en tvårums- och en enrumslägenhet. Här finns också alla moderna bekvämligheter, varvid badrummet dock är gemensamt för samtliga hyresgäster. För uppvärmningen finns värmeledning, som skall eldas med ved, sågspån o. d. I källarvåningen har inretts ett gasoch splittersäkert skyddsrum.
Så var biografen Roy i Fårösund invigd och vid föreställningen på kvällen var biografen åter fylld till sista plats. Då hade de långväga besökarne vid invigningshögtidligheten samlats å Ekvalls pensionat, där grosshandlare Nyström dagen till ära gav middag, varunder ytterligare lyckönskningar framfördes till honom för det lyckligt genomförda byggnadsföretaget.
Leverantörer och hantverkare vid bygget ha varit: O. S. Björkman & Co., A.-B., H. A. Lindsströms Järnhandel, kakelugnsmakare Leander Fredriksson (kakelarbeten), John Eklund, plåtslageri (rostfria arbeten), Valter Karlssons plåtslageri (övriga plåtslageriarbeten), samtliga dessa i Visby, Bröderna Edstrand, Stockholm, Hj. Nilssons rörledningsfirma, Stockholm, A.-B. Aga-Baltic, Stockholm (biografmaskineriet), Nordiska Kompaniet, Stockholm (el. armatur), Robert Ditzinger, Stockholm (tapetserararbeten), Eskilstuna Järnmanufaktur (beslag), Nya A.-B. Gotlandsmarmor, Visby elektriska byrå, C. W. Johanssons trävaruaffär, Eskilstuna, Eskilstuna elektriska byrå (elspisar) Gustaf Carlssons cementgjuteri, Eskilstuna (trappor), Gemla A.-B. (biografsalongens stolar), Gerhard Pettersson, Slite (glas), Svante Pettersson, Slite (snickerier), Strängnäs snickerifabrik (biografinredning), Heby Tegelverk (taktegel), Ernström & C:o, Stockholm, konststensarbeten), Skånska cementgjuteriet, Slite, Olsson & Hejdenberg, Hemse (målningsarbeten), Hj. Jändel, Fårösund (måleriarbeten), Firma Pehr Fr. Stengård, Fårösund, Gunnar Westholm, Stockholm (korkmattor).

Biografen Roy
i Fårösund visar onsdag, torsdag och fredag kl. 19 Cecil B. de Milles storfilm Union Pacific med Joel McCrea i huvudrollen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 oktober 1940
N:r 239

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *