En vacker räddningsbragd för 39 år sedan.

Lantbrukaren Mathias Arweson, Nors i Gothem, fyller om måndag den 14 dennes sjuttio år.
Han är född i Visby. Tidigt ägnade han sig åt affärsbanaa och bedrev under åren 1895—1908 affärsrörelse i Slite. År 1904 inköpte han Nors gård i Gothem, och övergick sedan helt till jordbruket. Inom Gothem har han varit överförmyndare och revisor av kommunens, skolans och kyrkans räkenskaper i en följd av år men har numera lämnat dessa uppdrag.
Mathias Arweson tilldeledas år 1902 k. m:ts guldmedalj för berömliga gärningar och erhöll samma år Ryska Stanislaiordens silvermedalj. Dessa utmärkelser utgjorde en belöning för en räddningsbragd, som Mathias Arweson året förut utfört och om vilken vi här vilja erinra. Gotlands Allehanda berättar sålunda bl. a. följande i numret för den 15 nov. 1901:
Natten till den 14 november strandade på ”eisten” utanför Boge finska barken Talmi på resa i barlast från England till hemorten, Björneborg. Vid 4-tiden på morgonen hade fartyget i det rådande hårda vädret drivits ned på stranden och törnat på omkr. 200 m. från land. Ingen av befolkningen i trakten märkte den timade olyckan förrän i dagningen. Lotsarna i Slite skyndade att bringa de ombordvarande all den hjälp de kunde. Befolkningen i Slite alarmerades och båtar fördes till olycksplatsen, där ”Talmi” låg redlös och hjälplös med akterskeppet så gott som losslaget från förskeppet. Sjön bröt våldsamt kring grundet, och det var förenat med livsfara att gå ut i båtarna. Det oaktat gingo först handl. M. Arweson, kaptenerna Klintberg och Persson samt fiskaren Lyth ut i en mindre fiskarbåt och lyckades föra en smäcker lina ombord å förskeppet; att nå fram till akterskeppet, där större delen av besättningen uppehöll sig, visade sig vara alldeles omöjligt. Efter oerhörda ansträngningar lyckades man såsmåningom få i land fyra av de skeppsbrutna, varvid även sjökapten Ferdinand Hammarström visade prov på stor sinnesnärvaro och rådighet.
Men ombord på vraket befunno sig ännu sex nödställda likar. För att bringa räddning även åt dessa gick nu handl.
Arweson i båten, och med samma dödsförakt, mod och sinnesnärvaro, som utmärkt kapten Hammarström, lyckades det honom att manövrera båten ut till skutan och få ombord ytterligare fyra man, vilka även kommo lyckligt i land, Av de återstående två, varibland fartygets befälhavare, vilka båda man även höppats kunna rädda, fattades en matros vid försöket att springa från akter- till förskeppet av en brottsjö, kastades överbord och omkom. Kaptenen, som var en 44 års man och hette Victor Nyman, bördig från Vasa, kunde stelfrusen och utmattad ej göra något själv för sin räddning utan följde snart akterskeppet i djupet. Den drunknade matrosen, var ogift och 26 år gammal, Hans lik på träffades ett par dagar senare.
Den bärgade delen av besättningen var alldeles utmattad, stelfrusen och utblottad på allt, men sedan Sliteborna ägnat dem nödiga omsorger hade sjömännen snart fått sitt kurage igen.
För räddningsbragden tilldelades sedermera bl. a. Mathias Arweson de nämnda utmärkelserna. Det är nu 39 år sedan som händelsen utspelades men torde väl ännu vara i friskt minne hos de äldre outarna i Slite och trakten däromkring.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 oktober 1940
N:r 236

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *