En slutappell från Gotlands Vapen.

Särskild listinsamling i Visby den 3 juli och 1 aug.
I över fyra månader med ett Europa i brand har luftvärnsinsamlingen för Gotlands hemvärn nu pågått. Från ett mycket stort antal gotlänningar och gotlandsvänner — även på fastlandet — har denna insamling och speciellt gotländska opinionsyttring omfattats med verkligt intresse. Tyvärr saknas dock ännu alltför många namn och är det ekonomiska resultatet —bortsett från Sliteföretagens vackra erbjudande — icke jämförbart med vad på orter med motsvarande bärkraft åstadkommits i år. Visserligen är Gotland icke ett rikt landskap och särskilt för landsbygden hava prövningarna varit och äro fortfarande stora. Men världen runt omkring oss är nu hårdare än någonsin och vi måste all a ihågkomma att det är främst tack vare våra under de senaste tio månad’erna gjorda ansträngningar, som Sverige hittills undsluppit krigets styggelse. Varje ytterligare krafttag bidrager även de minsta — till att hålla oss utanför häxkitteln.
Den egentliga listinsamlingen för Gotlands Vapen avslutas den 1 augusti, efter vilken dag alla utlämnade listor och på annat sätt insamlade medel benäget torde redovisas till Gotlands Vapens kassörer — kamrerarna i Gotlands Bank och Svenska Handelsbanken i Visby.
För att giva de, som av någon anledning icke haft tillfälle att teckna ett belopp, liksom de, vilka nu vilja öka redan verkställd inbetalning, uppmanar kommittén enträget alla ombud och innehavare av listor att göra en sista kraftig slutspurt! Listor kunna fås genom nämnda banker (telefon Visby 420 och 545) eller tillverkas av vanliga pappersark med överskrift ”Gotlands Vapen”. Insamlarens namn bör angivas på listan.
I Visby komma i morgon onsdagen den 3) juli eller i övermorgon torsdagen den 1 augusti under tiden kl. 15-21 damer ur olika kvinnoorganisationer besöka flertalet visbyhem med listor, varvid även finnes tillfälle att köpa Gotlands Vapens Gåvokort å 1 kr. Denna spontana fosterländska insats av visbykvinnor bör mana hela Gotland till efterföljd. Kom ihåg att även de många små bidragen betyda så oerhört mycket. Ingen verklig gotlänning får svika utan måste med glädje underlätta ett gott slutresultat!
Före den 15 augusti skola alla listor insändas och alla belopp insättas på Gotlands Vapens checkräkning i någon av nämnda banker eller på postgirokonto 164900.
Försäljningen av gåvokort genom affärer m. fl. kommer ytterligare en tid att fortgå, men skola alla senast den 15 augusti redovisa då verkställd försäljning. Likaså mottagas fortfarande alla bidrag med stor tacksamhet, t. ex. överskotten från fester och föreställningar. Kommittén vill redan nu tacka alla dem, som redan ställt inträdesavgifter till insamlingens förfogande och kommer redovisning här senare lämnas.
Gotlänning och Gotlandsvän! Var med på någon lista med Ditt namn och Din slant senast den 1 augusti 1940!

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juli 1940
N:r 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *