Cementfabrikens nedläggande är en praktisk åtgärd.

Industrikommissionen avstyrker ingripande från det allmännas sida.
Statens industrikommission föreslår regeringen lämna utan åtgärd den av länsstyrelsen och stadsfullmäktige i Visby gjorda framställningen med begäran om vidtagande av anstalter till undvikande av att driften vid Visby cementfabrik nedlägges.
Enligt Skånska cementaktiebolaget är det en missuppfattning av situationen, när stadsfullmäktige säga, att det är kolbrist på fabriken, som föranlett driftstoppet. I fråga om denna fabrik ligger det så till, att kolåtgången där är avsevärt mycket större än vid de andra fabriker, som komma ifråga. Meråtgången av stenkol är sålunda av den storleksordning, att man rimligen ej kan bortse från densamma vid en tillverkning, där kolförbrukningen i sig själv spelar en så betydande roll, säger bolaget. F. ö. har tillverkningen vid denna fabrik uteslutande upprätthållits med användan av gamla kollager sedan årsskiftet med hänsyn till de där anställda, under det att vid flertalet övriga fabriker driften legat nere i huvudsak tre månader av hittills gångna sex i år. Med största sannolikhet måste även de övriga fabrikerna räkna med en inskränkning i driften och därav följande driftstopp under någon del av året. Inför de synnerligen ovissa och svårbedömbara framtidsutsikterna är det omöjligt att avgöra driftstoppets varaktighet. Då det ej låter sig göra att hålla en fabrik igång några månader, sedan låta den stå en period och så åter arbeta, har man, tillägger bolaget, ansett sig böra vidta anstalter för ett stillestånd på längre sikt. En ändring av de vidtagna dispositionerna skulle allvarligt förrycka möjligheterna för landets cementindustri att tillgodose landets behov av cement under nuvarande kritiska förhållanden.
För egen del uttalar industrikommissionen, att den tilldelning av kol, som cementindustrien erhållit vid nu tillämpad kolransonering, beräknats på grundval av cementproduktionens sannolika volym under bränsleförbrukningsperioden. Denna volym är till följd av nuvarande avsättningsförhållanden avsevärt mindre än den normala. Spörsmålet om hur denna reducerade produktion lämpligen bör fördelas på de olika cementfabrikerna är — ur företagets synpunkt — ett allmänt driftekonomiskt problem, som skulle ha uppkommit, även om kolbränslet ej varit ransonerat. För problemets lösning spelar emellertid kolfrågan en stor roll, i det kostnaden för bränslet, särskilt vid nuvarande höga kolpris, i hög grad inverkar på produktionskostnaderna. Häri ligger anledningen till bolagets åtgärd att för produktion utnyttja de anläggningar, som i fråga om bränsleförbrukningen visa den bästa ekonomien.
Då det, särskilt i nuvarande försörjningsläge, uppenbarligen är riktigt att sträva efter största möjliga produktion på basis av den begränsade tillgången på bränsle, står Skånska cementaktiebolagets åtgärd i god överensstämmelse med de principer, som varit vägledande för industrikommissionen vid uppgörandet av nu gällande ransoneringsplan, fortsätter kommissionen. Med hänsyn härtill anser denna, att de av stadsfullmäktige och länsstyrelsen anförda synpunkterna ej kunna tillmätas avgörande betydelse. Till denna uppfattning ansluter sig även statens bränslekommission, med vilken industrikommissionen samrått i ärendet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Juli 1940
N:r 162

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *