Brottsligheten ökar.

Till justitieministern har statistiska centralbyrån överlämnat en statistisk bearbetning av domstolarnas protokoll för år 1938. Totalantalet brott har befunnits utgöra 178,000, det högsta antal som förekommit på 25 år. Bl. a. pekas på att trafikförseelserna ökats med nära 5,000 till drygt 70,000.
På Gotlands läns landsbygd blevo första instans sakfällda 645 personer, varvid de vanligast förekommande förseelserna gällde vägtrafikstadgan och motorfordonsförordningen (212 resp. 150) samt fylleri. I hela länet ställdes 1,147 personer under tilltal, av vilka 1,100 blevo dömda, därav 1,042 till böter. I domsagorna sakfälldes: norra domsagan 364 och södra 281 personer. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Juli 1940
N:r 166

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *