Visby sjömanshus.

Vid företagen granskning av utgiftestaten för Visby sjömanshus år 1938 säger sig kommerskollegiet i en skrivelse till direktionen ha uppmärksa,mmat, att i staten upptagits en utgiftspost för »extra skrivhjälp» 500 kr. Då denna post icke grunaar sig på något tidigare godkännande av kollegiet, har kollegiet funnit sig böra begära närmare motivering för dess upptagande i staten ävensom upplysning rörande behovet av dylik extra skrivhjälp vid sjömanshuset innevarande år. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen 17 Januari 1938
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *