Visby arbetarekommuns årsmöte

hölls i går kväll i Folkets hus under ledning av styrelsens vice ordf, hr C. A. Elgström. Inträde beviljades Sv. Handelsarbetareförbundets avd. 202 med 95 medlemmar. Styrelse- och revisionsberättelserna upplästes och ansvarsfrihet beviljades.
Av berättelserna framgick bl. a. att medlemsantalet vid årets slut utgjorde 1,245. Kassan omslöt en summa av 5,045:44. Socialdemokratiska stadsfullmäktigegruppens rapport föredrogs av dess sekr. C. J. Strömberg och lades utan erinran till handlingarna.
Styrelsen omvaldes och består av hrr Karl Sandgren ordf., O. A. Elgström vice ordf., K. G. Nilsson, sekr., Erik Engström kassör, samt John Johansson, H. Basth och Ture Andersson. Styrelsesuppl. blevo fru Nanny Söderström, samt hrr Martin Pettersson och Einar Sundberg. Till revisorer valdes hrr Edvin Malmkvist, K. Norman och Sven Wetterstedt. Vidare valdes 14 ombud till distriktskongressen och lika många till A. B. F:s lokalavdelning, 5 ombud till Folkets husföreningen och ett ombud till tryckeriföreningen Gotlands Folkblad.
Till Gotlands Folkblads gåvobrev anslogs 40 kr. och 3 andelar tecknades i vardera Folkets husföreningen och Gotlands Folkblad. Bland besluten märktes i övrigt anordnande av sedvanlig majdemonstration.
Vid mötet, som var väl besökt, underhöll Visby s. d. u. k:s sångkör under hr Henry Engströms i med väl utförd och livligt uppskattad sång.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Mars 1938
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *