Tor Sillén Död.

Idag ingår meddelande att kapten Tor Sillén i Göteborg avlidit. Dödsfallet kommer ganska oväntat. Kapten Sillén hade som bekant en intressant artikel i Allehandas julnummer och han skrev till oss efteråt den 6 jan. saxat nämnde då att han varit sängliggande sjuk sedan november, men föga anade varken han eller någon annan att slutet var så nära. Närmaste dödsorsaken var hjärtförlamning.
Klas Tor knut Sillen var född den 7 juli 1869 i Ränne som son till kaptenen vid Gotlands nationalbeväring Knut Wilh. Sillen och hans maka., född Beijerlieb. Efter studentexamen i Visby 1888 utexaminerades han som civilingenjör från tekniska högskolans väg- och vattenbyggnads-avdelning 1893, blev löjtnant i Väg-och vattenbyggnadakårun 1898 och kapten där 1908. Han tjänstgjorde vid Saltsjöbanans byggande och därefter vid väg- och vattenbyggnadsstyrelsens arbeten på olika håll. Han var bl. a. med om byggandet av Oxelösund—Flen—Västmanlands järnväg och Västergötlands—Göteborgs järnväg, vid vilken sistnämda järnväg han också några år var baningenjör, samt var vidare arbetschef vid vattenkraftanläggning för Nääs fabriker. 1899-1907 var kapten Sillen hamningeniör i Hälsingborg men avgick sistnämda år av hälsoskäl och har sedan dess varit konsulterande ingeniör i Göteborg.
I västkustmetropolen var han en samlande kraft bland gutarna och fungerade som ordförande i Gotlands gille i Göteborg en lång följd av år eller 1918-20 och från 1922 till för något år sedan, vidare var han ordförande i Böö kommunalförening och ledamot av renhållningsstyrelsen i Göteborg. Under sin Göteborgstid har kapten Sillen tagits i anspråk för uppdrag av olika slag; han har bl. a. verkat som vägkonsulent för skador i hamnen, varit delegerad för östra realskolans byggnadsfond och utfört många uppdrag med vägar, järnvägar och kraftanläggningar.
Gotlänning till liv och själ bevarade han ett livligt intresse för allt gotländskt, och han var även en flitig skriftställare, varom många bidrag i denna tidning vittnat, senast då det nämnda bidraget i julnumret. Han gav vidare 1895-96 ut en matrikel »Gotländska. studenter 1865 ????», vilken på uppdrag av stu dentmötet i Visby 1925 utkom i ny upplaga 1929, omfattande tiden 1865-1928. Hans intressanta artikel om Visby gamla hamn utkom också härom året i särtryck på Allehandas officin. Vidare har han från trycket utgivit »Minnen från skoltiden av gotlänningar» och »Hur låg Visborgs slott?».
Närmast sörjande är maka, född Åkermark, samt brodern, major Hj. Sillén härstädes, nu den ende återstående i raden av sju syskon.

Gotlands Allehanda
Måndagen 17 Januari 1938
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *