Tillkännagivande.

Erik Johan August Jakobsson i Bingeby har hos magistraten gjort ansökan om tillstånd att inom Visby stad utöva yrkesmässig automobiltrafik samt att vid utövandet av sådan verksamhet få använda en lastautomobil.
Under förutsättning av bifall till ansökningen avstår Clas Albert Eugen Jakobsson från honom meddelat tillstånd att inom Visby stad utöva dylik trafik: Över ansökningen lämnas härmed trafikföretag, vilka beröras av ansökningen, så ock andra, som ärendet kan angå tillfälle att senast den 15 innevarande september inkomma med yttrande.
Visby den 5 september 1938.
Magistraten.

År 1938 den 6 september intogs i handelsregister för Visby stad anmälan därom, att Clara Elisabet Ingeborg Wallin, född Klingvall, som i Visby stad idkar handelsrörelse under firma Clara Klingvall, ämnar öppna avdelningskontor utan självständig förvaltning inom samtliga socknar i Gotlands län.
MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 September 1938
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *