Tillkännagivande

Härmed kungöres att Gotlands Allehandas Tryckeriaktiebolag, vilket bolag har till ändamål att utgiva tidningar, idka tryckeri- och förlagsverksomhet samt annan med bok- och pappersbranschen förenlig verksamhet och vars aktiekapital uppgår till 70,000 kronor fördelat i aktier å vardera 100 kronor å bolagsstämma den 21 april 1938 beslutat
att bolagets aktiekapital skulle ökas till Etthundratusen (100,000) kronor genom utgivande av 300 nya aktier till parikurs kronor Etthundra (100),
att förutvarande aktieägare skulle äga företrädesrätt till teckning av de nya aktierna envar i förhållande till sitt aktieinnehav,
att den aktieägare sålunda tillkommande företrädesrätten skulle vara begagnad inom fyra veckor från den dag beslutet blivit i allmänna tidningarna kungjort,
att stämpel till aktiebreven skulle gäldas av bolaget,
att likvid för aktierna skulle erläggas kontant vid tecknandet,
att överteckning ej finge äga rum,
att aktierna skulle vara berättigade till deltagande i den bolagets vinst, som belöper å dess rörelse fr. o. m. år 1938.
I bolagsordningen finnes bl. a. följande bestämmelse: För frånvarande aktieägare må å bolagsstämman icke uppträda annan än aktieägare i bolaget; ägande dock för dem, som under målsmanskap stå, laga målsman tala, även om han icke är aktieägare.
Visby den 22 april 1938.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 Juli 1938
N:r 148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *