Till k. m:t för att få trafiktillstånd.

Byggmästare Josef Björkman, Bjärges i Lye, har hos k. m:t överklagat länsstyrelsens i Visby beslut att avslå hans ansökan om förlängt trafiktillstånd för godsbefordran med lastbil. Han hade anhållit att i stället för det nuvarande tillståndet att bedriva sådan trafik under månaderna oktober, november och december varje år berättigas ha trafiken i gång året om.
Klaganden framhåller, att Lye kommunalstämma enhälligt tillstyrkt ansökan, och vidare ha samtliga större jordbrukare inom socknen i inlaga till länsstyrelsen hemställt, att hr Björkmans framställning skulle bifallas, enär inga fler lastbilar finnas inom socknen, varken privata eller trafiklastbilar.
Som exempel på att länsstyrelsen ”ej opartiskt” behandlat hans ansökan utan ”visat en oerhörd partisk avoghet mot densamma” anför hr Björkman, att få dagar efter det att han underrättats om att hans ansökan var avslagen länsstyrelsen beviljade en lastbilägare, bosatt 4 km. norr om hr Björkmans stationsort, att i sin trafik insätta ytterligare en lastbil trots protester från Gotlands järnvägsaktiebolag.
Klaganden hemställer, att k. m:t skall upphäva länsstyrelsens beslut och bevilja honom tillstånd till trafik året om.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 Juli 1938
N:r 152

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *