Striderna vid gränsen fortsättas.

Nya flygbombardemang från ryssarna.

Marskalk Blücher.

Tokio, 3 aug. (TT fr. Reuter.) Sovjetryska flygplan lära ha fällt åtta bomber mot en bro i närheten av Keiko, 15 km. norr om Tsjangkufeng, enligt vad en japansk representant förklarade.
Han uppgav vidare, att två å tre sovjetryska infanteribataljoner ånyo angripit de japanska positionerna mellan Tsjangkufeng och Sjatsaoping kl. 9 på onsdagsmorgonen, men blivit tillbakaslagna.
Ett sovjetryskt plan blev nedskjutet, då det fällde bomber i närheten av Keiko.
Ett annat flygplan blev nedskjutet under ett angrepp, som 21 sovjetryska bombplan företogo mot Tsjingsojo.
Invånarna i Keiko ha lämnat staden, emedan Keiko under de senaste dagarna upprepade gånger varit utsatt för sovjetryska flyganfall.
Myndigheterna i Japan ha vidtagit förberedande åtgärder för att möjliggöra mörkläggning av så gott som hela landet, speciellt Tokio.

Även artilleribeskjutningen fortsättes.
Tokio, 3 aug. (TT.) Japanska Telegrambyrån Domei meddelar, att tät dimma på onsdagen försvårade det sovjetryska flygets verksamhet. Man tror att ryssarna begagnat sig av dimman för att draga till sig förstärkningar. Det ryska artilleriet fortsatte hela dagen att bombardera Kojo.
I en kommuniké från koreanska armén heter det, att ryssarna i trakten av Tsjangkufeng kl. 10 onsdag förmiddag inställde sitt angrepp.
Ryssarna, som närmat sig de japanska linjerna vid Sjatsaoping på 130 meters avstånd, drogo sig tillbaka 700 meter och började där anlägga skyttegravar.

Krigshändelserna hitintills.
Tokio, 3 aug. (TT.) Angående ryssarnas hittillsvarande aktioner lämnar utrikesministeriets representant följande detaljer. Klockan 4 den 1 augusti avslogs ett anfall mot Sjuliufeng, 12 km. norr Tsjangkufeng. Kl. 12,30 överflögo 12 bombflygplan Tsjangkufenghöjderna samtidigt som 19 spaningsflygplan kretsade över mandsjuriskt område trettio kilometer norr om Novokievsk vid Possietviken. Vidare bombarderades Sjuliufeng av 13 tunga bombplan. Kl. 12,40 flögo 30 tunga bombplan över mandsjuriskt område 70 km. väster om Vladivostok. Omkring kl. 14 fällde fyra bombplan bomber över Keiko och dess omgivningar. Kl. 14,38 bombarderades Tsjingtsao på Korea av 21 tunga bombplan. Kl. 14,85. utsattes Keiko för ett bombanfall av 11 tunga bombplan. Kl. 14,40 fällde 24 tunga bombplan bomber över de japanska ställningarna vid Tsjangkufeng.
Den ? augusti börjades bombardemanget mot Tsjangkufeng kl.
7,30 av 15 bombplan. Kl. 9,00 angrep en bataljon infanteri, understödd av 9 tanks, Tsjangkufeng. Tre tanks förstördes. Kl. 15 slogos tre till fyra bataljoner infanteri med fältkanoner tillbaka vid Tsjangkufeng. Kl. 17,30 och kl. 18,00 bombarderades Tsjangkufeng och Kojo av 60 bombplan. Kl. 20,00 började artilleribeskjutningen.
Den 3 augusti ha två till tre ryska infanteribataljoner tillbakaslagits vid Tsjangkufeng.

Inte en tum sovjetmark skall avstås.
Moskva, 3 aug. (TT. fr. Tass.) I Sovjetunionens största städer ha möten hållits, vid vilka arbetarna, ingenjörerna och de anställda antaga resolutioner. I en sådan heter det: ”Den japanska militaristklicken och dess medhjälpare i Berlin och Rom må aldrig glömma att den röda armén icke kommer att avstå en tum sovjetmark. Hela sovjetfolket befinner sig i mobiliseringstillstånd och kommer med vapen i hand att resa sig vid partiets och regeringens första appell för att försvara det älskade fosterlandet”.

Våldsamma strider vid Tsjangkufeng.
Tokio, 4 aug. (TT.) De japanska trupperna blevo på onsdagen slagna tillbaka och drogo sig till sina replipositioner. De japanska ställningarna vid Tsjangkufeng och Tsjasjopeng angrepos med stöd av tungt artilleri. Japanerna slogo tillbaka de våldsamma anfallen. Enligt andra uppgifter pågå striderna ännu.

Japanska gränsanspråken oberättigade.
Moskva, 3 aug. (TT.) Moskvatidningarna återge på onsdagen en karta över gränsområdena, vilken som ett annex fogats till Chuntsjunöverenskommelsen av den 26 juni 1866, samt ett fotografi av de ryska och kinesiska representanternas underskrifter och sigill. Som man kan övertyga sig om genom reproduktionen går gränslinjen varken öster om Chassan-sjön eller utmed västra stranden av denna sjö, såsom den japanska regeringen vill göra gällande, utan betydligt längre åt väster genom bergen. Den höjd, som japanska regeringen gjorde anspråk på första gången den 15 juli i år och som de japanska trupperna försökt besätta, utgör ovedersägligen en del av det ryska territoriet.

Stark försvarsvilja i Sovjet.
Moskva, 4 aug. (TT.) En våldsam indignation råder i hela landet över japanernas infall på ryskt territorium. Överallt anordnas protestmöten, där arbetare och intellektuella förklara sig villiga försvara Sovjets gränser med all kraft och alla medel. I automobilfabrikerna ”Stalin” i Moskva ha över 40,000 arbetare och ingenjörer uppmanat regeringen att besvara den japanska militärklickens provokationer, gripa till vapen och slå fienden på dess eget territorium.

Protest mot protest.
Tokio, 4 aug. (TT.) Sovjetrysslands chargé d’affaires Smetanin i Tokio har till den japanske vice utrikesministern Horenuchi överlämnat Moskvas protest. Horenuchi förklarade att det inträffade var en grov gränskränkning från ryssarnas sida. Samtalet varade i två timmar, varvid hela frågekomplexet behandlades.

Japan har arrangerat striderna, anser engelsk tidning.
London, 4 aug. (TT.) Daily Express framhåller i sina kommentarer till de rysk-japanska gränsstriderna, att japanerna arrangerat sammanstötningen för att få förstärkningar. Det har nämligen visat sig, skriver tidningen, att sovjetryssarna befunnit sig på defensiven.

En avdelning ryska soldater.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Augusti 1938
N:r 177

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *