Stiftsnyheter.

Ett extra nådår har af kungl. m:ts tillagts kyrkoherdens i Eskelhem och Tofta, prosten Patrik Sturtzenbecker, enka Engel Maria Gustafva Lindström och oförsörjda dotter.— Lönetillskott har af kungl. m:t tillerkänts: Kyrkoherden i Othems pastorat 200 kubikfot.; kyrkoherden i Östergarns pastorat 200 kubikf.; komministern i samma pastorat 80 kubikfot.; kyrkoherden i Sjonhems pastorat 200 kubikf.; kyrkoherden i Hangvars pastorat 130 kubikf.; komministern i Fardhems pastorat 80 kubikf.; allt utaf den kronotiondespanmål, som vid löneregleringen blifvit från kyrkoherdebeställningar inom Wisby stift fill löneregleringsfonden indragen.
— Dyrtidstillägg har af kungl. m:t tilldelats kons.-notarien i Wisby 225 kronor och amanuensen 100 kr.
— Chefen för kungl. eckl.-departementet har tillställt domkapitlet 9 ex. af J. Blomkvists berättelse om läroanstalter för döfstumma, skolande deraf till folkskoleinspektören öfver lemnas 5 ex, hvaraf 4 böra utdelas bland folkskollärare inom inspektionsdistriktet.
— Chefen för kungl. sjöförsvars-departementet har tillsändt MÖmkepiter div. exemplar af «Plan för indelning af generalstabens karta öfver Sverige, södra delen”, hvilken plan utvisar de delar af landet, ötver hvilka kartblad blifvit af generalstaben hittills utgifna.
— Utfärdad fullmagt, 3 dennes: för T. F. Budin att vara kyrkoherde i Eskelhems pastorat.
— Förordnad, 19 dennes: pastorsadjunkten E. A. Kahl att från och med 1 nästk. Aug. och tillsvidare vara v. pastor i Barlingbo.
— Kyrkoherdeinstallation och visitation förrättades af h. h. biskopen 9 och 10 dennes i Ahlskogs pastorat.
— En adjunktsbefattning vid Wisby högre elem-läroverk i franska, tyska och engelska språken kan hos domkapitlet sökas före 12 Augusti.
— Till kyrkeherdebeställningen i Kräklingbo consist. pastorat kunna ansökningshandlingar ingifvas före 18 Sept.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 29 Juli 1876
N:r 60

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *