Statsutskottets besök i går.

Genomfördes enligt programmet.
Herrar riksdagsmän, som i går gjorde Gotland den äran, hade som nämnts haft en sällsynt gropig överresa, men befunno sig ändock under dagen i den bästa vigör, enligt vad det meddelas oss. Den ganska långa dagsresan genomfördes helt och hållet efter programmet. Till vilka slutsatser riksdagsmännen kommo i de aktuella frågorna, undandrar sig givetvis allt bedömande — dessa slutsatser äro t. v. av privat natur och skola givetvis så småningom konfronteras inbördes under frågornas behandling i statsutskottet.
Enligt vad landshövding Rodhe, vilken som färdledare följde riksdagsmännen i går, meddelat oss, torde det dock få anses synnerligen lyckligt för de speciellt gotländska intressena, att detta riksdagsbesök kommit till stånd. Det är givet, att den enskilde riksdagsmannen får en helt annan uppfattning i de föreliggande spörsmålen, när han varit i tillfälle att sätta sig in i förhållandena på ort och ställe. Ett sådant besök skapar förståelse för de verkliga förhållandena och då finns det också anledning att räkna med, att riksdagsmännen skola ställa sig välviliga till de synpunkter, som förut från initierat håll framförts i dessa frågor. Besöket har säkerligen varit till nytta.
Vad besöket vid Lina myr beträffar, så ligger ju denna fråga åtminstone f. n. icke under riksdagens prövning, varför riksdagsmännens ?????????????? för denna sak får anses vara av ???????????????, ehuru den naturligtvis är synnerligen förklarlig efter allt som skrivits i pressen om denna Gotlands sista myr.
Återkomsten till staden skedde strax efter kl. 5 i går, sedan samlades riksdagsmännen och övriga i färden deltagande till middag hos landshövdingeparet å residenset, varefter återfärden anträddes med ångf. Visby kl. 10 e. m.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 april 1938
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *