Stadsfullmäktige

i Visby kallas att sammanträda i sin lokal å rådhuset tisdagen den 10 maj 1938 kl. 6,15 e. m., varvid till behandling förekomma följande ärenden:
1) Val av justeringsmän samt bestämmande av tid och plats för protokollets justering och offentliga uppläsning.
2) Konungens befallningshavandes resolution den 28 april 1938, vari förordnats, att stadens två valkretsar för val av stadsfullmäktige skola indelas i vardera två valdistrikt.
3) Inbjudan från hansestaden Antwerpen till deltagande i en hansestädernas kongress och till en i samband därmed anordnad hansa-utställning.
4) Anhållan av drätselkammaren om bemyndigande att å stadens vägnar underteckna förbindelse att, sedan Kungl. Maj:t beviljat bidrag av städernas utjämningsandel av automobilskattemedel i och för permanentbeläggning av Romavägen (del av Österväg Follingboväg), utföra detta arbete i enlighet med givna bestämmelser samt förslag att, därest bidrag av automobilskattemedel med sammanlagt 65 20 av den beräknade kostnaden för arbetsföretaget ifråga icke erhålles, täcka den uppkomna bristen i anslaget genom uttaxering.
5) Förslag av drätselkammaren om införande i § 6 i det för drätselkontoret antagna reglementet av en tilläggsbestämmelse ifråga om uppbördsstämmorna.
6) Anhållan av drätselkammaren om bemyndigande att försälja tomterna nr 12 i kv. Katten, nr 1 i kv. Tjädern, nr 2 i kv. Trasten och nr 6 i kv. Hunden till ett pris av lägst 6 kronor pr kvm.
7) Förslag. av drätselkammaren om tillsättande av e&n luftskyddsnämnd.
8) Drätselkammaren med förslag till anordnande av avlopp från Donnersgatan och Strandvägen utmed fastigheten nr 3 i kv. Batteriet samt till breddning av cementgångbanan längs Strandvägen fram till slipen vid Kruttornet.
9) Ansökningar om infäste av: a) Lilly Larsson å stadsjordstomten nr 12 i kv.
Muren i Klinteroten; b) Julia Hultgren å stadsjorden i tomten nr 13 i kv. S:t Michael i samma rote.
10) Anmälan, att av länsstyrelsen överlämnad utredning med betänkande angående byggnadsindustrien i Sverige remitterats till drätselkammaren för yttrandes avgivande före den 15 augusti 1938.
11) Förste provinsialläkaren med årsberättelse om hälso- och sjukvården inom Gotlands län år 1937.
Till förestående ärenden hörande handlingar äro för ledamöter av stadsfullmäktige tillgängliga å sekreterarens expedition under vanlig mottagningstid samt eljest efter särskild överenskommelse med denne.
Visby den 5 maj 1938.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1938
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *