Stadsfullmäktige

i Visby kallas att sammanträda i sin lokal å rådhuset tisdagen den 11 januari 1938 kl. 6,15 e. m., varvid till behandling förekomma följande ärenden:
1) Val av justeringsmän samt bestämmande av tid och plats för protokollets justering och offentliga uppläsning.
2) Drätselkammarens yttrande över betänkande med förslag till omläggning av den direkta statsbeskattningen m. m.
3) Drätselkammarens yttrande över betänkande med förslag rörande lån och bidrag av statsmedel till främjande av bostadsförsörjning för mindre bemedlade barnrlka familjer i egnahem m. m.
4) Drätselkammarens yttrande över kommunalskatteberedningens förslag angående avskaffande av vissa personella skattar.
5) Drätselkammaren med förslag
till iståndsättande av återstående delar av Brovåg att utföras såsom statskommunalt reservarbete.
6) Begäran av drätselkammaren om anslag till iståndsättande av vissa gator inom Lånnaroten och Solbergaroten, att bestridas av lånemedel.
7) Begäran av drätselkammaren om anslag till anläggning av en nionde djupbrunnspump, att bestridas av lånemedel.
8) Skrivelse från länsstyrelsen angående förordnande av dels ordförande i stadens arbetslöshetskommittk och suppleant för denne för åren 1938 och 1939, dels revisor och suppleant för denne beträffande kommittkns förvaltning och räkenskaper för sagda år.
9) Anmälningar om ordförandeval.
Till förestående ärenden hörande handlingar öro för ledamöter av fullmäktige tillgängliga å sekreterarens expedition å vanlig mottagningstid (kl. 10-11) samt eljest efter särskild överenskommelse med denne.
Visby den 5 januari 1938.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1938
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *