Solstickan ger pengar.

Gotland får en vacker slant.
Försäljningen av Solstickan har under år 1937 jämte från år 1936 kvarstående medel lämnat ett belopp av kr. 203,724 kr., vilket belopp kunnat av Svenska Tändsticksaktiebolaget överlämnas till Stiftelsen Solstickan. Som bekant skall en viss del av beloppet tillfalla understödsföreningar inom de branscher, där försäljningen av Solstickan ägt rum. För sådant ändamål har disponerats 92,602 kr., medan till länskommittéerna utdelats 111,122 kr. i proportion efter vad som influtit på försäljningarna inom resp. län. Som bekant skola dessa medel användas till hjälp åt sjuka och klena barn från mindre bemedlade hem.
Vad får nu Gotlands län av detta?
En vacker slant på 1,716 kr. I en tidigare utdelning, som tillställts länskommitten på Gotland, men som ännu icke disponerats av kommitten, har erhållits kr. 1,641 : 60, vadan denna f. n. har till sitt förfogande kr. 3,357: 60, medel, som säkerligen skola finna en mycket god användning.
Det visar sig, att Solstickans försäljning gått bra på Gotland. Vi kunna jämföra dess senaste utdelning av 1,716 kr. med resultaten från våra närmaste grannlän, vilka som bekant äro mycket större till invånareantalet. Sålunda har Kronobergs län fått 1,188 kr., Kalmar län 1,896 kr., Blekinge län 1,320 kr. och Kristianstads län 2,340 kr. Den gotländska handelskåren och den gotländska allmänheten har hävdat en hedrande plats i konkurrensen.
Solstickan är också en ovanligt sympatisk form för -välgörenhet. I många andra länder utnyttjas tändstickorna för stämpelbeläggning och uttagande av indirekta skatter. Detta är icke fallet i vårt land. Men de lämna numera — tack vare STAB :s uppslag med Solstickan — ett tillfälle för var, och en att ålägga sig en frivillig beskattning till förmån för ett vackert socialt arbete, på samma gång ett i utomordentlig hög grad samhällsnyttigt arbete — hjälp åt sjuka barn från mindre bemedlade hem. Friska barn ge ett friskt och starkt folk.
Det bör vara en oskriven lag för oss alla: Begär alltid Solstickan hos Eder handlande!

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 april 1938
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *