Södra höradsrätten.

Vårtingets 5:te sammanträde. Rättens ordf. assessor Henning Nilsson.

Bilkollisionen i Tofta.
Bilkollisionen i Tofta den 15 febr. mellan en norrifrån kommande personbil förd av kyrkoherde Muckenhirn i Eksta och en lastbil, som kom söderifrån, förevar ånyo. Tre vittnen hördes denna gång. Först hördes på nytt ett av vittnena från föregående rättegångstillfälle, som varit passagerare i lastbilen. Personbilschauffören, som är svar., önskade höra honom om en del yttranden vid förra vittnesförhöret. Vittnet och svar. hade en del olika uppfattningar om -vad som gjorts och sagts strax efter olyckan. BL a. hade vittnet yttrat, att hans uppfattning varit, då han såg svar:s bil dra sig över åt höger, att dess chaufför förlorat uppfattningen om på vilken sida han borde vara. Svar. ville ovillkorligen ha en närmåre förklaring över vad vittnet menade därmed, och om vittnet ville påstå, att svar. ej kunde skilja på höger och vänster. Rätten ansåg emellertid att detta ej kunde inverka på målets avgörande. Det andra vittnet, som vid olyckan åkt med kyrkoherden, har också hörts förut. Han tillfrågades nu av svar. om svar.-bilens hastighet just före olyckan, och gav till svar 10 km. Rättens ordf. upplyste, att vittnet vid polisförhör uppgivit 30—35 km., vilken uppgift vidhållits vid senaste rättegångstillfälle. Svar. ville bagatellisera detta med att den uppgiften av åkl. lagts i vittnets mun, vilket föranledde åkl. begära en tillrättavisning för hans uppträdande. ”Vittnets utsago vid olycksplatsen äro av större värde än efter de många samtalen med svar.”, framhöll åkl. Slutligen hördes ett tredje vittne, som skulle yttra sig över vissa iakttagelser.
fHärefter förekom ett kort replikskifte mellan svar. och åkl. Den förre gjorde gällande att lastbilschauffören bort stanna sin bil i stället för att resonera om varför den mötande bilen ej kom ur vägen. I en inlämnad försvarsskrift rekommenderade svar. bl a. Vägtrafikstadgan kap. 2 att studeras av första vittnet och allm. åkl.. samt bestred all ersättningsskyldighet och sade sig il särskild rättegång ämna framställa ersättningsanspråk på lastbilsägaren.
Åkl. yrkade att intet avseende skulle fästas vid påståendena i skriften, skulle svar. endast kunna hänvisa till nämnda kap. i vägtrafikstadgan och fria sig med det, vore han farlig för säkerheten på vägarna. Åkl. överlämnade målet och yrkade ansvar på svar. för vållande till kollisionen samt ansvar enligt vägtrafikstadgan par. 8 för att han avlägsnat sig från platsen och därigenom försvårat utredningen. Rättens utslag avkunnas den 30 maj.

Ännu en bilkrock i Tofta.
Tofta synes vara en svår ort för bilförare. Den senaste historien gäller en kollision mellan tvenne lastbilar, en större och en mindre. Båda bilarnas förare äro stämda, men endast den större bilens hade till detta ting nåtts av stämningen. Denna bil hade kommit från Gnisvärdsvägen, där den avlassat grus vid de pågående vägarbetena. Då han skulle svänga upp på stora landsvägen och sedan främre delenh av bilen redan var uppe på vägbanan märkte han en halvtonslastbil, som med stor hastighet närmade sig söderifrån. Den stora lastbilen stannades ögonblickligen och den andra hade god plats att köra om på sin högra sida, men i stället för att svänga bromsade han in, fast för sent, och kollision inträffade. Allm. åkl. ansåg att även den stora bilens förare ej iakttagit nödig försiktighet, vilket emellertid denne bestred, samt ville ha ersättning för lidna skador. För hörande av vittnen uppsköts målet till 30 maj.

Obetald radiolicens
kostade en lantbrukare 10 dagsböter á 2 kr.

Ett glömt skattekvitto
för bil kostade dess ägare 10 kr.

Plundring av fågelbon.
En person från Ronehamn är instämd för det han gjort sig skyldig till plundring av vildgässbon på Koggen. Plundringen skulle ha tillgått så att ägg tagits våren 1936, vilka vederbörande sedan låtit hönor kläcka ut. De sålunda utkläckta vildgässen, 7 till antalet, hava sedan sålts till Karlsö jaktklubb för 50 kr. Målet förevar nu och allm. åkl. landsfiskal Hallin, yrkade ansvar för plundring och försäljning samt att det erhållna priset skulle anses förverkat till kronan.
Emellertid har plundring förekommit även i vår. Påskdagen blevo 5 bon rensade från ägg, och svar. ansågs ha förövat även detta, enär han den dagen varit ute på holmen. Skal av grågässägg har också hittats såväl i som utanför en stuga, som svar. har på holmen.
Svar. erkände, att han tagit äggen 1936. Han påstod att det var på uppdrag av representant för jaktklubben, vilken skulle sagt att klubben skaffat sig rätt till att ta äggen. Han skulle således ha handlat i god tro. Däremot bestred han bestämt, att han tagit något i år, och påstod att flera än han hålla till i stugan på ön. Åkl. överlämnade målet vad beträffar det erkända, och utslag meddelas den :30 maj. Beträffande plundringen sistlidne påsk skall närmare utredning verkställas.

Rattfylleri?
Målet mot en affärsman på västra Gotland, åtalad för att i berusat tillstånd ha framfört bil samt därvid i en kurva i Klintehamn kört på en vägvisare, förevar ånyo. För dagen hördes 3 vittnen. Det ena hade ej märkt att svar. verkade på något sätt onykter och hade över huvud taget aldrig sett svar. onykter. Dagen innan det här inträffade hade han bjudit svar. ett par kaffehalvor. Andra vittnet hade ”dagen före” sett svar. strax innan han gått till första vittnet. Då verkade han påtagligt onykter, men blev trots detta bjuden på hembryggt vin. Den dag den. ifrågavarande bilfärden ägt rum var svar. tyst, verkade trött och slö och var möjligen i bakrus, samt var, enligt vittnet, knappast lämplig att köra bil, men blev även nu bjuden på vin. Vittnet sade, att svar. var känd som periodsupare, och hade hört att han just då var i en sådan period. Tredje vittnet hade även iakttagit att svar. verkade trött och slö, möjligen i bakrus, men bjöd i alla fall på en kaffehalva.
Svar.-biträdet vidhöll påståendena att svar. vid tillfället ej var påverkad men sjuk och f. ö. legat till sängs dagarna efter. Han ville ej heller medge att svar. kört oförsiktigt, men bilen var kärv och trögstyrd och kurvan skarp.
Svar.-ombudet ansåg, att han på sin höjd kunde fällas till ansvar för att de varit 3 i förarhytten ”i den mån detta nu kan vara straffbart”. Åkl överlämnade målet och yrkade bifall till stämningspåståendena. Utslag den 30 maj.

Obetald hundskatt.
En person var instämd för att han ej betalt..hundskatten. Han medgav detta men angav som skäl härför att han redan i jan. bett en person skjuta hunden vilket dock ej blivit av. I mars hade han gett bort den för att slippa betala hundskatten. Han var dock inte säker på att den person han bett skjuta hunden hade gevär. Hans ursäkt hjälpte dock ej, — nu får han betala dubbel hundskatt och dessutom böta 10 kr.

Glömde körriktningsvisaren.
En person har glömt giva tecken om ändrad körriktning, vilket orsakade kollision. Han dömdes härför till 20 dagsböter á 1:50 samt att betala skadan med kr. 231: 20.

För kraftig inbromsning
i slirigt väglag så att bilen ställde sig tvärs i vägen och åstadkom skada på en mötande bil kostade en lantbrukare 10 dagsböter á 3 kr. Skadeståndet är förut reglerat.

Ömsom fälld och frikänd.
En trafikbilägare har haft att svara för en hel rad faktiska och förmenade förseelser. Åtal för yrkesmässig trafik med en bil som han för ett halvt år sedan sökte länsstyrelsens tillstånd att sätta in som trafikvagn,; men vilket de ännu ej hunnit fundera färdigt på, kostade honom 40 dagsböter å 2 kr., och det att han använt sin bror som bilförare utan att göra anmälan därom 10 dagsböter å 2 kr. Däremot ogillades åtal för linjetrafik bestående i kalktransport mellan Buttle och Visby och smörtransport mellan När och Visby. Likaså ogillades åtal för djurtransport med transportanordningar ej godkända för den bil på vilken de använts, enär transporten gällt endast slaktdjur.

Förskingring av bildäck
var en person åtalad för. Han lyste med sin frånvaro och fick därför böta 10 kr. Nästa gång skall han vid 25 kr. vite infinna sig.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *