Slite.

Den 19 jan.
Vid tullstationen
har under år 1937 influtit för extra tullförrättningar kr. 1,353 75 samt i fyr- och båkavgifter kr. 12,828:58 eller tillsammans 14,180: 33 kr.

Hamnen
har under fjolåret anlöpts av 730 fartyg med ett sammanlagt tonnage av 125,247 nettoregisterton.
Bland utgående varor dominerar cement med 117,962 ton, vilket innebär en ökning från föregående år med över 14,000 ton. Härav ha 1,865 ton avgått till utrikes ort. Därnäst kommer spannmål med 1,935 ton, råsocker med 1,585 ton och sten i block med 1,182,8 ton, varav avgått till utrikes ort 185 ton.
Bland inkomna varor utgör stenkol den största posten med 63,633 ton. Bland övriga större poster märkas koks 1,417 ton, därav från utrikes ort 1,179 ton, ,gipssten 7,594 ton, därav från utrikes ort 7,587 ton, gödningsämnen 1,020 ton, därav från utrikes ort 835,1 ton, papp och pappersarbeten 714 ton, varav från utrikes ort 32 ton, maskiner, redskap och verktyg 342 ton, varav från utrikes ort 137,5 ton, järn (gjutgods, stänger, plåt och spik) 1,010,8 ton, varav från utrikes ort 45 ton samt slutligen tegel, rör, porslin 410,3 ton, oljor 210 ton, fodermedel 195 ton och sprängämnen 26,456 kg.
I hamnavgifter har under år 1937 influtit för fartyg 22,833: 29 kr. och för varor 38,362: 05 kr. Härtill kommer hamnavgift för kvarliggande fartyg kr. 10: 50 samt för tillfälliga upplag kr. 249: 84, varför hamnens totala inkomst uppgår till 59,455: 68 kr. Hittillsvarande rekordet från år 1935, då motsvarande siffra var 46,840:74 kr. har sålunda avsevärt överträffats. Cement och stenkol ha inbringat de största hamnavgifterna med resp. 13,476: 18 kr. och 9,547: 28 kr.

Sjömanshuset
i Visby har under föregående år härifrån i ton- och hyresavgifter erhållit 2,475: 05 kronor.

Invigningen
av kommunala mellanskolans flygel har på förekommen anledning måst uppskjutas till någon dag i början av nästa vecka. Vid densamma komma skolens elever att bidraga med sång, sjömansvisor och deklamation, varjämte kantor E. Hanson å flygeln utför Chopins krävande ciss-moll-scherzo samt ”Månskenssonaten” av Beethoven m. m. Dessutom kommer ett anförande att hållas av styrelsens ordförande, dir. A. de Jaunge.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *