SLITE.

Slite erkända sjukkassa
höll i går ordinarie årsmöte under ordförandeskap av hr Ivar Randahl, varvid vederbörliga berättelser föredrogos och ansvarsfrihet beviljades.
Medlemsantalet har under det gångna verksamhetsåret ökats från 404 till 443 personer. Kassans inkomster och utgifter balanserade på kr. 6,015: 53, och bland inkomsterna märkes statsbidrag med kr. 1,313: 33, bidrag från centralkassan med kr. 161: 50, månadsavgifter ni. in. kr. 3,363: 50, inträdes-avgifter 37 kr. samt bidrag från Slite köping med 400 kr. och från Bege kommun med 20 kr. I sjukhjälp har utbetalats kr. 3,884: 25 för lokalkassan och kr. 9,397: 15 för centralkassan.
Till ledamöter i styrelsen omvaldes tur avgående hrr Ivar Randahl och Wilhelm Remgin samt nyvaldes i stället för hr Karl Anton Linder hr Helge Peter-An. Suppleant blev hr Torsten Andersson. Till revisorer valdes hrr Johan Olsson och G. Edberg och till ombud vid centralkassans årsmöte hr Randahl.
Vidare konfirmerades den på ett tidigare möte beslutade stadgeändringen.
Efter förhandlingarna ägde en liten högtidlighet rum, då hr Linder, som i 38 år troget arbetat som kassör.i sjukkassan, avtackades av hr Randahl, som även överlämnade en tenntallrik med inskription.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 april 1938
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *