Slite

Den 24 mars.
Kommunalfullmäktige
hade sammanträde 1 går afton, varvid hrr Pedersén, Myrsten, de Jounge och Sedell voro med anmält förfall frånvarande.
Till ledamöter i valnämnden omvaldes hrr Sam Andersson, Enock Andersson, Olof Kahlström och Gustav Svensson, Ävenledes omvaldes suppleanterna hrr H. Helledaij och Hdv. Lundberg.
Sedan hr Emil Jansson vid föregående sammanträde framfört förslag om att vederbörande nämnder och styrelser måtte medges rätt att I varje särskilt fall besluta om annonsering i lämpligaste tidning, beslöto nu fullmäktige på nämndens förslag, att all kommunal annonsering skall ske i samtliga tre gotlandstidningar.
Vidare beslöts, att årets kommunalfullmäktigeval skall förläggas till samma dag som årets landstingsmannaval.
Luftskyddschefen, landsfiskal B, Bonde, hade hemställt om tillsättandet av en luftskyddsnämnd. Till ordinarie ledamöter I densamma utsågos hrr A. de Jounge, O. Damstedt, H. Engström, E. Jacobsson och S, Grönberg, Till suppleanter valdes hrr K. A. Dahlbeck, K. H. Engström, fru Gerda Olsson samt hrr P. Björk och T. Funk, Suppleanterna skola inträda i nämnd ordning.
Kommunalnämnden meddelade, att restlängden från årets första kommunaluppbörd slutade på kr. 2,068:75, varav fullmäktige på nämndens förslag beslöt avkorta kr. 1:75.
Från barnmorskan förelåg en begäran om rätt till bibehållande av förutvarande kommunalt lönetillägg å kr. 225 även under innevarande år. Ehuru stat och landsting från och med år 1938 övertagit alla kostnader, hade dock nämnden tillstyrkt ett kommunalt tillägg å 200 kr. för detta år, vilket fullmäktige även beviljade.
Länsstyrelsen hade infordrat fullmäktiges yttrande över en framställning från Nya System-Aktiebolaget i Visby om tillstånd att under tiden 1 okt. 193830 sept. 1941 få utskänka spritdrycker å Slite Hotell. Nykterhetsnämnden, i vars yttrande kommunalnämnden instämt, hade tillstyrkt bifall till framställningen på samma villkor som hittills, nämligen att till en och samma person finge utskänkas blott 2/3 l. plisnerdricka åt gången och att minst 4 timmar måtte förflyta mellan varje besök av samma person, Dessutom hade nämnden föreslagit att om förhållandena skulle göra det nödvändigt att vid tillfälle anlita särskild polis eller ordningsvakt för ordningens upprätthållande, denne måtte anställas på sökandens bekostnad.
Framställningen föranledde en stunds debatt, varunder hr Krantz föreslog, att anhållan måtte avstyrkas, enär en avsevärd försämring av nykterhetstillståndet kunnat förmärkas under den senare tiden. Även hr Engström var av samma uppfattning och påtalade en del störande uppträden, Han underströk vikten av att de föreskrivna villkoren verkligen efterlevdes, och ansåg det f. ö. synnerligen önskvärt, att det nuvarande systemet med drickspengar snarast avskaffades, Hr Jansson ville ur samhällets synpunkt ej rösta emot den gjorda framställningen, även om han ej sympatiserade med dess innebörd, medan hr Dahlbeck yrkade på bifall. Efter verkställd votering beslöto fullmäktige med 10 röster mot 2 tillstyrka bifall till bolagets begäran på de villkor, som nykterhetsnämnden framfört.
Utan diskussion tillstyrktes däremot samma bolags anhållan om utsträckt utskänkningstid å hotellet till kl. 23 under tiden okt.-april samt till kl. 24 under maj- september.
En framställning från fru Erika Lundberg om rätt till utskänkning av plisnerdricka klass 2 till spisande gäster i samband med måltid tillstyrktes av fullmäktige för tiden 1 juni—30 sept., under villkor att utskänkningen äger rum endast i den å pensionatet befintliga matsalen.
Kommunalnämnden meddelade, att den i enlighet med erhållet uppdrag infordrat anbud & uppförande av den planerade läkarebostaden. Det lägsta anbudet å det egentliga byggnadsarbetet hade ingivits av ing. Bror Eriksson, Visby, och slutade på 56,000 kr. Värme, sanitet och avlopp, enligt anbud av rörledningsentreprenör Carl Rosenlund, Visby, uppgår till 10,005 kr, Den elektriska installationen har beräknats till 4,215 kr., iordningsställande av tomt jämte stängsel 3,100 kr. m. m, Allt som allt har kostnaderna för bygget beräknats till 83,000 kr,, vartill dessutom kommer värdet av behövlig tomtmark. Kommunalnämndens ordförande framhöll också vid ärendets behandling de orimligt höga kostnaderna, vilka ej kunna förräntas genom beräknad hyresinkomst, Nämnden hade därför föreslagit, att fullmäktige måtte lämna densamma fullmalt att vidtaga sådana förenklingar i förslaget, som kunna nedbringa kostnaderna i rimlig nivå. Sedan fullmäktige bifallit denna begäran och dessutom uppdragit åt nämnden att utse byggnadskommitté, beslöts enhälligt att ifrågavarande tjänstebostad för provinsialläkaren skall uppföras i huvudsaklig överensstämmelse med redan uppgjorda ritningar, ehuru med de ändringar och förenklingar, som ur kostnadssynpunkt kunna anses lämpliga, För ändamålet skall upptagas ett 20-årigt amorteringslån &å 60,000 kr., vilket efter 3 976 ränta beräknats medföra en årlig amortering av 4,100 kr. Åt nämnder uppdrogs att hos k. m:t ansöka-om tillstånd till lånets upptagande, varjämte hrr H, Engström och E, Jacobsson utsågos att å köpingens vägnar underteckna lånehandlingarna m. m.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 Mars 1938
N:r 69

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *