Sällskapet Kyrkosångens vänner

har i dag hållit sitt årsmöte i Othems prästgård under kyrkoherde Ernst Hejnemans ordförandeskap. Års- och revisionsberättelserna föredrogos och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 1937 års förvaltning. Inkomsterna under året ha uppgått till 460: 13 kr. och utgifterna till 245: 60 kr. Behållningen vid 1937 års slut utgjorde 4,654: 82.
Vid valet av styrelse för 1938 omvaldes kyrkoherde Hejneman till ordförande, sekr. blev folkskollärare W. Kupper, Hemse, kassör tullförvaltare Karl Berggren, Visby, sång- och musikanförare kontraktsprosten Axel Klint, Källunge, och folkskollärare Emil Dalström, Övriga medlemmar i styrelsen äro handelsföreståndare Erik Dalström och köpman Aug. Wahlby, Visby, med disponent Lars Jakobsson som suppleant. Årsmötet fastställde vidare styrelsens förslag till understöd åt körerna, och sommarens arbete diskuterades. Man beslöt att anordna en gemensam konsert för sällskapets körer, som skall hållas i samband med den kyrkliga ungdomskursen i Grötlingbo.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 april 1938
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *