Roma kloster kräver snar konservering.

Statsutskottets anslagskrav framlagt.
Stockholm, 26 april. (Press.) Statsutskottet hemställer att 60,600 kr. anvisas för nästa budgetår till vård och underhåll av fornlämningar och byggnadsminnesmärken, vilket innebär, att utskottet funnit sig böra höja det i statsverkspropositionen för ändamålet begärda anslaget med 4,000 kr.
K. m:ts förslag innebär, att till omedelbara iståndsättningsåtgärder å vissa byggnadsminnesmärken skulle anvisas 15,000 kr. (I motion har sedermera begärts att detta anslag skall höjas till 25,000 kr.) Vidare skulle anslaget till fornlämningars vård och undersökning höjas med 8,600 kr. mot innevarande budgetår, varjämte 12,000 kr. skulle utgå till anordnande av takskydd för Vadstena klosterkyrkas yttre stödpelare.
Till omedelbara iståndsättningsåtgärder har riksantikvarieämbetet beräknat att 94,720 kr. erfordras för vart och ett av budgetåren 1938— 43. Av de i programmet angivna minnesmärkena uppgavs att Roma klosters kyrkoruin på Gotland och Stegeborgs slottsruin i Östergötland nu kommit i sådant raseringstillstånd, att snabba åtgärder äro absolut nödvändiga. I Roma ruin, som står under domänstyrelsens förvaltning, har ett farligt förvittringsskede inträtt, i det att murverket sammanhållande fogmaterial så gott som fullständigt förstörts, varför smärre ras inträffat och nya när som helst kunna förväntas. Omedelbara försvarsåtgärder ha också här vidtagits. Kostnaderna för ett effektivt motverkande av de fortskridande förfallet ha beräknats till 15,000 kr. Beträffande Stegeborgs slottsruin har en slutgiltig konservering beräknats kosta 45,600 kronor.
Utskottet tillstyrker den ifrågasatta höjningen med 8,600 kr. av anslagsmedlen till vård och undersökning, vilken sätter vitterhetsakademien i stånd att utföra på densamma ankommande arbeten i samband med den beslutade ekonomiska kartläggningen av riket. Till Vadstena klosterkyrka anser utskottet att 11,000 kr. böra räcka. Anslaget till iståndsättningsåtgärder bör däremot höjas med 5,000 kr. utöver de i statsverkspropositionen begärda, alltså till 20,000 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *