Ny förordning om hissar

är avsedd att utfärdas och från socialstytelsen föreligger i detta avseende förslag utarbetat. Bitr. länsarkitekten i Visby finner förslaget i huvudsak lämpligt. Dock ställer han sig tveksam rörande lämpligheten av att tillsynen över anordning, beskaffenhet och begagnande av hissar även för mindre samhällen skall åligga vederbörande byggnadsnämnd, särskilt med hänsyn till de risker, som kunna uppstå genom uraktlåtenhet att företaga erforderliga revisionsbesiktningar. Tillsynen borde i stället utövas av länsstyrelsen. För större samhällen, där man torde kunna förutsätta större sakkunskap inom byggnadsnämnderna och. där någon risk för sådan uraktlåtenhet därför ej torde förefinnas, synes föreslaget stadgande däremot fullt berättigat.
FSA har givit uttryck åt liknande synpunkter på frågan som bitr. länsarkitekten. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *