Norra häradsrätten.

Det femte allmänna sammanträdet vid vårtinget. Rättens ordf., ordinårie domhavanden häradshövding K.-F. Pfeiffer samt förste notarien S. Ljungholm och notarien Stig Holmqvist.
37 mål stodo på uppropslistan, därav 22 åklagarmål.

Skrubbskollisionen.
Rättegången i det segslitna målet om sammanstötningen vid järnvägsövérgången vid Skrubbs den 10 juni förra året skulle ha: behandlats vid detta sammanträde, men på grund av den vidlyftiga utredning, som ansetts behövlig i detta mål, uppsköts det åter till den 2 juni. Den kommande utredningen skall även inbegripa frågan huruvida banvaktens hembiträde kan ställas till laga ansvar och i vad mån hon kan anses inta tjänstemans ställning i detta fall.

Brott mot skogsvardslagen var en lantbrukare från mellersta Gotland instämd för. Han hade under vintern fått skog utstämplad till byggnadsvirke för en del nybyggnader på sin gård och avverkat skogen, men en del av det grova timret hade svar. ej velat såga sönder till bräder utan sparat det till grövre och värdefullare dimensioner. Det grova virket hade han forslat till Visby och lagt upp där. Han hade också inlämnat ansökan till skogsvårdsstyrelsen om tillstånd att få byta ut planken mot motsvarande kubikmått bräder, men något svar hade ej erhållits. Åkl. ansåg dock att svar. haft planer på att sälja planken och att denne också utbjudit virket till salu. Svar. tyckte sig ha handlat enligt moralisk rättvisa och bestred det beslag, som gjorts, då han haft behov av allt virket och mera till för egen del. Största delen av det sågade virket hade också använts till gården.
Åkl. begärde uppskov för vidare utredning och målet förekommer åter den 2 juni.

Nyårsbal med efterspel.
I det mal, som blivit efterspelet till nyårsfirandet i I. O. G. T.-lokalen på Fårö, hördes i går ytterligare ett vittne.
Han «berättade att han på festen funnit svar. glad och uppspelt, och ansåg det bero på onykterhet. De föregående uppgifterna om biltärden vitsordades av vittnet. Åkl. ansåg att hög grad av omdömeslöshet förelåg genom att svar, förtärt sprit under färden med den fullpackade bilen, och yrkade ansvar för bilkörning i berusat tillstånd samt för att svar. medfört för många passagerare i bilen. Svar.-ombudet främbhöll därefter, att alldeles för mycket sprit kommit med i affären. Prestationen att köra den smäla och isbelagda sträckan fyrå gånger Under natten utan något missöde kan ej ha utförts av en person, som åkl. ansett böra dömas för fylleri vid ratten, sade svärandens ombud vidare. Denne bestred åtalet för fylleri, men medgav, att det varit för många i bilen. Svar. vore även villig att utge ett visst skadestånd för det dragspel, som förstördes under färden.
Svar., chauffören Bo Jonsson, dömdes till en månads fängelse för fylleri vid ratten samt till 40 dagsböter å 1: 50 kr. Vidare skall han i skadestånd utge 350 kronor.

Olaga pilsnerförsäljning
hade en chaufför bedrivit i sin bostad den 4—5 september i fjol i samband med en basar i Endre. Han hade tillsammans med två andra personer rekvirerat ut 400 pilsner från Visby Bryggeri och uppgivit att pilsnern var avsedd för en utflykt. De hade hjälpts åt att sälja pilsnern och förtäringen hade ägt rum i svar:s bostad. Utskänkningen till basarbesökarna hade skett i obegränsad mängd och hela lagret hade gått åt. Förtjänsten på affären hade blivit 40 kr., som de tre försäljarna delat.
. ”Svar. var också åtalad för ätt han den 6 aug. i fjol hade stulit en motorcykel i en olåst bod. Han hade behövt pengar och tänkte sälja fordonet.
Detta hade dock ej kunnat gå för sig i det skick, som motorcylkeln då befann sig, utan svar. hade skruvat sönder. cykeln och sålt motorn.
Köparen till motorn framhöll att han till en början ej vetat att det varit tjuvgods, men att han sedan anat det, då han instruerats att säga att motorn inköpts i Visby; Målsägaren yrkade ersättning för motorcykeln med 500 kr., vilket svar. förklarade sig villig ersätta.
Svar., chauffören Malte Wulff från Endre, dömdes för första resan stöld till två mån. straffarbete och skall dessutom utge 500 kr. i skadestånd för motorcykeln.
Målet mot köparen av motorn uppsköts för utredning om villkorlig dom.
Pilsneraffären medförde 50 kr:s böter.

Bilkrock i snöstorm.
På kvällen, den tredje april hade två personbilar vid möte skrapat mot var: andra på vägen mellan Visby och Endre och föraren. av den från staden kommande bilen hade nu instämts för att han avlägsnat sig utan att uppge namn eller höra efter de närmare omständigheterna kring olyckan. Svar.
uppgav att han i den på kvällen rådande sröstormen fått se den mötande bilens lysen och därvid saktat av till c:a 20 -km. och enligt vad han kunde erinra sig. hade han också bländat av. Han hade ej kunnat se vägkanten utan höll efter vägruskorna. Möjligen hade han blivit missledd härvidlag, då den kraftiga stormen böjde ruskorna in över vägen och han på så sätt kommit för långt ut i körbanan. Kollisionen hade han uppfattat som en skrapning och ej iakttagit att den andre stannat. De övriga passagerarna hade också övertalat svar. att fotrsätta. Han hade i staden förtärt sedvanlig spritranson på en restaurang, men försäkrade, att han ej blivit det minsta berörd härav. F. ö. ansåg svar. att han iakttagit nödig försiktighet.
Ingen skadeståndstalan förekom i målet. Svar. dömdes till 15 dagsböter á 1:25 kr. för att han uraktlåtit att stanna.

En hämtning med påföljd.
Som bekant har en person erhållit stämning för att han i höstas hämtat hem sin skolpliktiga dotter från skolan med den motiveringen att hon behövdes hemma. Han hade vid detta tillfälle uppsökt läraren under dennes tjänstgöring vid skolan och utfarit i okvädingsord mot honom samt tagit med flickan från skolan. Småskollärarinnan hördes som vittne, varvid hon uppgav att han väl hade sett uppträdet men ej kunnat uppfatta vad som sades. Svar. hade verkat mycket förbittrad. och gjort hotande åtbörder åt läraren.
Läraren hördes också upplysningsvis, varvid de föregående uppgifterna bekräftades.
Det blev 20 dagsböter á 1:50 kr. för den olaga hämtningen och samma belopp för okvädandet av läraren.

Lastbil i diket.
En bilist hade den 1 april kört i diket vid Långome i Othem med sin lastbil, varvid en medföljande passagerare hade blivit allvarligt skadad. Bilens förare var nu instämd för att han varit berusad, då olyckan hände.
Angående förspelet till olyckan berättade svar. att han uträttat en del ärenden i Lärbro och sedan åkt till Slite för att bl. a. äta middag på hotellet där tillsammans med sin kamrat. Vid middagen hade svar. druckit en snaps och en pilsner samt konjak. Senare hade man åter besökt hotellet och tagit en pilsner och en lättgrogg samt — enligt uppasserskans uppgifter även en flaska lättvin. Det senare förnekade dock svaranden. På färden från Slite hade man pratat om bilkörning och svar. berättade då, att hans kamrat plötsligt gripit i ratten — troligen för att demonstrera sin körskicklighet. Detta hade ovannämnda dikeskörning till följd, och bilen hamnade rakt i ett träd, vilket lossnade med roten.
Åkl. lutade åt den åsikten att svar. somnat vid ratten, vilket svar. bestred.
Det hela vore att betrakta som en olyckshändelse. Spritförtäringen ville han dock ej neka till.
Det blev uppskov till den 2 juni för skadeståndsutredning och vittnesförhör.

För egenmäktigt förfarande
hade en byggmästare blivit instämd. Detta hade bestått i att svar. i vintras fraktat bort ett parti byggnadsmaterial, s. k. höganäsplattor, från ett mejeribygge och lagt upp det på en annan gård. Samma dag hade emellertid svar. gått i konkurs och stämningen kom därför att gälla egenmäktigt förfarande med konkursboet tillhörig egendom. Enligt svarandens ombud hade plattorna aldrig blivit upptagna i konkursboet och detta förhållande föranledde en lång och livlig”diskussion. Från åklagarens sida framhölls att plattorna ingått i boet och boets förvaltare yrkade skadestånd. Yrkandet bestreds av svar:s ombud, som framhöll att svar. handlat i full förvissning om att det varit hans egendom. Målet överlämnades. Utslag nästa ting.

Ett basarbråk i Bjärges
hösten 1936 avdömdes i går av rätten, vilken ej fann ådagalagt att de två personer, som åtalats för fylleri och motstånd mot fjärdingsman, verkligen begått detta, varför de frikändes.

För stöld
stod som bekant en ung kvinna åtalad vid förra rättegångstillfället. Hon hade under olika tider stulit tillsammans 650 kr. Förundersökning i målet hade verkställts och förundersökaren tillstyrkte villkorlig dom. De stulna beloppen ha sedermera ersatts.
Rätten dömde den åtalade till straffarbete i tre månader, villkorlig dom.

Olovlig bilkörning utan körkort
hade en yngling företagit för någon månad sedan. Beträffande lånet förelågo emellertid en del förmildrande omständigheter och straffet härför blev 10 dagsböter á 1:50 kr. Det obefintliga körkortet ersattes med 15 dagsböter efter samma taxa.

Kollisionen i Sjonhem.
Utredningen i detta mål slutfördes vid detta ting och skadestånden reglerades. Rätten ansåg att lastbilens” förare varit vållande till kollisionen vilket kostade 30 dagsböter å 1:50. Personbilens förare frikändes från ansvar, men då det icke ansågs styrkt att han icke vållat sammanstötningen fick även han delta i skadeståndsersättningen till den skadade passageraren. Båda skola solidariskt ersätta den skadade med tillhopa 548:65 kr., därav 400 kr. för framtida men.
Lastbilschauffören skall vidare till parsonbilens ägare utge 1,044: 17 i skadedestånd för bilen. Personbilens förare befanns ej pliktig att erlägga de krav, som rests mot honom från lastbilens ägare.

Lånat cyklar
hade en yngling gjort då han: skulle åka till en kamrat. Först hade han kommit över en damcykel, som hän dock snart kasserade då den gick för tungt och bytte ut den mot en bättre. herrcykel. Lånen medförde 30 dagsböter á 1 kr.

En fyllerist
frikändes, under det att en annan, som ställt till bråk vid en danstillställning i Rute, dömdes till 15 kr:s böter för fylleri och till 25 kr:s böter för förargelseväckande beteende.

Från statspolisens razzia.
En hel del bilförare ha fått sina bilar besiktigade vid statspolisens senaste besök här nere och därvid ha åtskilliga brister hos fordonen kommit i dagen.
En förare har varit utan skattekvitto, vilket kostar 10 kr.
En annan har för bilens bristande utrustning fått betala 20 dagsböter á 1 kr.
samt för att skatten ej betalts 15 dagsböter á 1 kr.
På en bil hade t. o. m. motorn varit lös förutom en del andra: skavanker.
15 dagsböter á 2;50 kr.
Nästa fordon hade varit utan namnskylt — 10 kronors böter — saknat skattekvitto — 10 kronors böter samt haft åtskilliga brister i övrigt, vil-.
ka betalades med 20 dagsböter á 1 kr.
Dåliga bromsar hade en chaufför haft på fordonet och fick böta 20 dagsböter á 3 kr. härför.
En annan person hade kört utan fotbroms och haft en mycket dålig handbroms. Dessutom hade backspegel m. m. saknats. Tillhopa 30 dagsböter å 2 kr. Registreringsskylten hade också varit skadad vilket kostade 10 dagsböter á 2 kr. dessutom.
Obetald försäkring för sin bil kostade ????haufför 30 dagsböter á 1,50 kr. En annan som instämts för samma sak, men ej infunnit sig, bötade 10 kr. för utevaron.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1938
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *