Moskva avvisar japanska förslaget.

Trupperna måste först bort från Tsjangkufeng.

Ryskt kulsprutenäste vid mandsjuriska gränsen.

London, 5 aug. I telegram från Moskva framgår det, att japanerna om de önska att undvika ett krig med Sovjetunionen måste uppgiva sina krav på det mycket omdiskuterade distriktet Tsjangkufeng, acceptera den tidigare uppdragna gränslinjen och skyndsamt draga alla trupper tillbaka.
Detta är det huvudsakliga i den officiella kommunikén från Moskva, som även blankt avvisar det japanska förslaget till en reglering av gränsproblemet, avseende en neutral zon vid gränsen.
Från tillförlitligt håll meddelasatt Sovjetunionens representanter både i Moskva och Tokio såsom ett oeftergivligt villkor för fientligheternas inställande och egentliga förhändlingars inledande yrka på att de japanska trupperna skola dragas tillbaka från det omstridda området.

Flygangrepp och artillerield hela fredagen.
Tokio, 5 aug. (TT.) Enligt telegrambyrån Domei berätta idag till Tokio ingångna ickeofficiella meddelanden att fyra sovjetplan idag kl. 15,30 gingo till anfall mot de japanska linjerna i den omstridda zonen. Det japanska luftvärnsartilleriet trädde omedelbart i livlig verksamhet, och småningom slogos flygplanen på flykten. Hela dagen bombarderade det ryska artilleriet de japanska linjerna, men vid skymningens inbrott upphörde plötsligt elden och lugn inträdde. Bombardemanget under dagen riktades särskilt mot de koreanska byarna Kojo och Sozan, vilka redan tidigare blivit illa åtgångna. På japansk sida ingrep endast luftvärnsartilleriet i dagens strider.

Japanerna ha stora svårigheter i Nordkina.
Peiping, 5 aug. (TT.) I NordKina ökas oron, då konflikten vid sovjetryska gränsen inträffat samtidigt med att de kinesiska friskarorna besatt stora områden. Det bekräftas från trovärdigt håll, att stora japanska styrkor avgått från Nord-Kina, och alla fientligheter i större skala där synas ha inställts. Enligt uppgift ha de av japanerna tillsatta ämbetsmännen flytt från många distrikt i östra Hopei, och i en del fall ha de av japanerna uppsatta kinesiska avdelningarna för ordningens upprätthållande gått över till friskarorna. Japanerna synas f. n. vara hjälplösa i NordKina, dels på grund av att truppstyrkorna äro otillräckliga, dels emedan den senaste tidens regnvär der förvandlat marken till en lervälling, där pansarvagnarna och lastbilarna fastna.

Kartskiss över det kritiska området.

Nya ryska angrepp tillbakaslagna.
Tokio, 6 aug. (TT. fr. Reuter.) I en officiell rapport till krigsministeriet uppges att ett antal sovjetryska soldater på torsdagen gingo över gränsen till Mandsjukuo och började gräva skyttegravar i närheten av byn Makiensjang cirka 20 km. söder om Suifenho.
Ryssarna sökte på lördagsmorgonen företaga ett angrepp mot de jar panska ställningarna i Tsjangkufengområdet, men slogos tillbaka av det japanska artilleriet, I en kommuniké från krigsministeriet meddelas att angreppet skedde mellan kl. 6,30 och 6,50 på morgonen, varvid en infanteribataljon och 350 tanks gingo till attäck vid Tsjangtsjin-sjön och en ungefär liknande styrka angrep norr om Sjaotsaoping.

Fredlig biläggning i sikte.
Resumé över torsdagsförhandlingarna offentliggjord i Japan.

Tokio, 6 aug. (TT. fr. Reutet.) Den resumé över torsdagens samtal mellan japanska ambassadören” i Moskva och utrikeskommissarie Litvinov, som offentliggjorts av japanska utrikesdepartementet, tolkas allmänt här som ett tecken på att båda parterna i princip enats om en fredlig biläggning av gränskonflikten.

Översvämningar hindra operationerna vid Jangtse.
Hankou, 5 aug. (TT.) Enligt kinesiska meddelanden stöter den japanska framryckningen norr om Jangtsekiang på stora svårigheter till följd av översvämningarna. Det översvämmade området lär vara c:a 1,000 kvadratkilometer stort. Smärre japanska avdelningar lära ha kommit till en punkt 10 km. öster om Lungping. Under skydd av sju japanska krigsfartyg lära över 100 kapade dsjonker ha gjort misslyckade landstigningsförsök på Jangtsekiangs södra strand 30 km. ovanför Kiuklang, Det kinesiska flyget, som synes ha fått förstärkning, lär åter vara mycket aktivt. På fredagsmorgonen uppges flera flygeskadrar ha startat mot sydost för att angripa den japanska Jangtseflottan.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Augusti 1938
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *