Militlärt.

Arméchefen har till k. m:t ingivit förslag om anordnande även i år av utbildningskurser för äldre reservoffioerare till en sammanlagd kostnad av 110,000 kr. För reservofficerare ur infanteriet och kavalleriet skulle det bli tre sommarkurser i Kristianstad, Uppsala och Göteborg—Uddevalla samt en vinterkurs i Stockholm.
Ur Gotlands infanteriregementes reserv föreslås löjtnanten Hansen beordrad till dylik kurs vid Svea livgarde i början av år 1939.
— Arméchefen föreslår hos k. m:t, att en utbildningskurs för äldre reservofficerare ur artilleriet skall anordnas under tiden 7 juni-6 sept. med förläggning dels till Skillingaryd och dels till Svea artilleriregemente i Stockholm. Chef och lärare skulle bli major Dahlgren, Svea artilleriregemente, varjämte kapten Wahlström, Smålands arméartilleriregemente blir lärare under förläggningen å Skillingaryd. Till elever föreslås bl. a. löjtnanter i reserven Nilsson och Kjellbom, Gotlands artillerikår.
— En utbildningskurs vid luftvärnsartilleriet för äldre reservoffioarare ur artilleriet anordnas 31 juli —31 augusti i år med majoren vid Korris borgs luftvärnsregemente Lindblad som chef. Kursen förlägges till A 9. Elev blir bl. a. reservlöjtnant Liljenström, Gotlands artillerikår.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 april 1938
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *