M. H. F:s tionde årsmöte.

Jubileumsfest firas i maj.
Gotlandsavdelningen av Motorförarnas helnykterhetsförbund höll i går å Lunkans konditori sitt tionde årsmöte, till vilket ett ganska stort antal medlemmar mött upp. Sedan de församlade unisont sjungit förbundssången, hälsade föreningens ordf., disp. Martin Folihn, de närvarande välkomna och uppmanade medlemmarna att frejdigt framkomma med förslag i en eller annan riktning, som kunde vara ägnat att främja föreningens strävanden i nykterhetsarbetet.
Till att leda dagens förhandlingar valdes hr Folihn och som sekr. hr S. C. Westberg. Sedan årsberättelsen upplästs och revisionsberättelsen godkänts, övergick man att behandla en diger föredragningslista.
Till styrelse valdes disp. M. Folihn, bokhandl. Joh. Pettersson, montör S. C. Westberg, trafikbiläg. Gust. Carlsson, samtliga i Visby, och hr Erik Svensson, Stenkyrka. Styrelsesuppleanter blevo hrr Gunnar Olsson, Ardre, Emil Carlsson, Stenkyrka, och Erik Larsson, Hemse, Till revisorer utsågos hrr Gottfr. Pettersson och Hans Pettersson med handl. K. G. Westberg, Gothem som ersättare. Som föreningens ombud vid M. H. F:s kongress i juli i Östersund utsagos hrr Gust. Carlsson och S. C. Westberg. Till ombud i Gotlands Allmänna Nykterhetsförbund valdes hr Valentin Larsson.
Ur årsberättelsen framgick bl. a. att M. H. F. på Gotland anordnat mycket talrikt besökta föredrags- och filmvisningsturnéer och att intresset för föreningens verksamhet ökats. Fjorton nya medlemmar hade under året tillkommit. Vid förhandlingarna beslöts bl. a. att föreningen, i likhet med föregående år, skall deltaga med en bilkortege i Nykterhetsfolkets dag, men att kortegen skall genomkorsa även landsbygden. En kontigent startar sålunda på Sudret och en annan i Fårösund. Man räknar då med att tillslutningen till kortegen skall ökas i den mån man nalkas staden.
M. H. F:s gotlandsavdelning kan i maj fira 10-årsjubileum, varför styrelsen fick i uppdrag att anordna en jubileumsfest och arrangera en föredragsturné med visning av förbundets nya trafikfilm. Vidare beslöts att en orienteringstävling skall hållas under året. Till medlemmar i tävlingskommitten valdes hrr Hans Pettersson, Gottfr. Pettersson, Gunnar Olsson och Magnusson.
Efter de långvariga fyrhandlingarna följde angenämt samkväm med tesupé. Och därefter kåserade hr Folihn om en resa som tre M. H. F.-medlemmar förliden sommar företogo genom sju länder. Till den livligt uppskattade skildringen visade hr Gunnar Olsson ett stort antal intressanta bilder.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *