Lyckad tävlingsdag i Alskog.

S. L. U.-arna visa hästar och mjölka i kapp.
En lyckad tävlingsdag 1 hästuppvisning och mjölkning var på lördagen anordnad i Alskog av härvarande S. L. U.-förening. Vid tvåtiden hade man samlats talrikt vid skyttepaviljongen, och till tävlingen i hästuppvisning voro sju anmälda, då ledaren, konsulent Bengt Ljunggren, Visby, samlade tävlande och prisdomare för fotografering och utdelande av instruktioner. Förutom hr Ljunggren fungerade hr Thure Strömbäck, Ljugarn, och Axel Johansson, Bothe i Alskog, som prisdomare. Tävlingen omfattade fem moment, nämligen uppställning, skritt, trav, vändningar och allmänt intryck, och kunde de tävlande uppnå 1-5 poäng 1 varje moment. Var och en fick visa upp två hästar, och kunde så få högst 10 poäng i vart och ett av de fem momenten.
Vid femtiden var tävlingen förflyttad till Karl Gustaf Levander, Rommunds, och till Herbert Olsson, Orleiva.
Vandringsrättare Andersson, Visby, ledde här en med stort intresse följd mjölkningstävlan, i vilken sex tävlande deltogo. Till hjälp vid provens bedömande hade hr Andersson mjölkbedömare Erik Pettersson, nejde, kontrollassistent Hugo Johansson, Ardre, mejerist Edv. Holm, Alskog, och hr Erik Larsson, Aningåkra, Alskog.
Samtliga deltagande visade stort intresse för tävlingarna, och den rätta kampglädjen saknades icke hos någon.
På kvällen var ett trevligt samkväm anordnat i Skyttepaviljongen, och prisutdelning förrättades då av vandringsrättare Andersson.
mjölkningstävlingen fick prislistan följande utseende:

Prislista:
1.) Edit Nilsson, Lassor, 76 poäng, Alskogs Mejeriaktiebolags hederspris.
2.) Emil Larsson, Guffride, 74 poäng, Alskogs sockens bondeförbunds pris.
3.) Emil Johansson, Liffride, 69,5 poäng, S. L. U:s syförenings pris.
4.) Ann-Mari Johansson, Bothe, 60 poäng, Vilh. Nilssons pris.
5.) Linnea Nilsson, Lassor, 57 poäng, Charles Henrikssons pris.
6.) Valter Jakobsson, Bofride, 52,5 poäng, S. L. U:s hederspris.
Första och andra pristagarna erhöllo dessutom diplom i mjölkning. De övriga deltagarna erhöllo bokpremier av Hushållningssällskapet.
Så följde även utdelning av pris till de i hästuppvisningen deltagande, nämligen:
1.) Anders Johansson, Prästgården, 39 poäng, Sydöstra Gotlands Hingstförenings hederspris, skrivställ i tenn.
2.) Emil Larsson, Guffride, 38,5 poäng, Alskogs hingstförenings pris.
3.) Harald Vinberg, Mallgårds, 38 poäng, ljusstakar.
4.) Erik Larsson, Aningåkra, 36,5 poäng, skedetui.
5.) Hjalmar Olofsson, UtaLskog, 34 poäng, en tennskåL
6.) Allan Larsson, Aningåkra, 32 poäng, bokpremie.
7.) Albin Norberg, Bothe, 32 poäng, bokpremie.
Vid kvällens samkväm följde sedan musik och sång, varefter förhandlingar vidtogo. Till ordf. för kvällen valdes hr Allan Larsson, Aningåkra, och till sekr. herr Alex Jakobsson, Bofride. En festkommittå valdes för nästa möte. Resan till Rikstinget, som skall äga rum i juni i närheten av Uddevalla, anbefalldes i föreningsmedlemmarnas hågkomst. Priset för denna skulle uppgå till omkring 90 kronor per deltagare.
Senare voro en del gladare programpunkter inlagda. Så fick man vid elvatiden på kvällen höra ”radioutsändning” från Alskogs radiostation. Det var senaste nyheter och telegram av skämtsam natur. En sångare sjöng glada visor, bl. a. en s. k. Alskogsrapsodi. Så vidtogo lekar och annan underhållning. Flera S. L. U.-are från Garda hade hörsammat inbjudningen och deltog 1 det angenäma samkvämet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 april 1938
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *