Lina myrs torrläggning.

Kammaradvokatfiskalen yrkar realbehandling inför vattendomstolen.
Som bekant hade vederbörande förrättningsmän icke funnit skäl underställa frågan om Lina myrs torrläggning Söderbygdens vattendomstols prövning, då det enligt förrättningsmännens mening icke var fråga om sänkning eller uttappning av sjö. Hos vattendomstolen yrkades bl. a. kammaradvokatfiskalsämbetet att då målet var av sådan beskaffenhet att det bort underställas, vattendomstolen måtte ex officio upptaga målet till saklig behandling. Domstolens majoritet ansåg emellertid att målet ej var av beskaffenhet att böra underställas, varemot vattenrättsdomaren greve Hamilton var av skiljaktig mening och ansåg underställning böra ske, då han ”om också med tvekan” ansåg att det å myren befintliga Råby träsk var att betrakta som sjö i vattenlagens mening.
Talan mot utslaget har nu fullföljts hos vattenöverdomstolen av bl. a. kammaradvokatfiskalsämbetet, som yrkar att vattenöverdomstolen måtte, med upphävande av vattendomstolens utslag, finna målet vara ’v sådan beskaffenhet att synemännens utlåtande rätteligen bör underställas vattendomstolens prövning och följaktligen återförvisas till vattendomstolen för sådan prövning beträffande företaget som i 7 kap. 45 par. vattenlagen stadgas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 26 Januari 1938
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *