Lärbro kyrka får donation.

För Lärbro kyrkas inre restaurering har hr Hjalmar Englund, Stora Banna i Lärbro, till kyrkorådet överlämnat en penninggåva av 500 kr. Kyrkorådet betygade vid sitt senaste sammanträde till donatorn, genom anteckning till protokollet, sitt varma tack och erkännande för på detta sätt visat intresse för församlingens kyrka och offervilja för templets förskönande. Genom denna gåva och tidigare uttaxerade medel samt en del fonderade kollekter har församlingen hopbringat en icke föraktlig fond för kommande restaurering. Kunde hr Englunds exempel mana andra till efterföljd, skulle det gamla önskemålet om en restaurering av Lärbro kyrka i en icke alltför avlägsen framtid kunna förverkligas utan att församlingen, förut tyngd av rätt dryga skattebördor, behöva uppbära hela kostnaden genom utdebitering. Donatorn har förut genom smärre gåvor ådagalagt sitt varma intresse för hemförsamlingens kyrka och dess skolväsen, det senare i form av premieuppmuntringar till avgående folkskolebarnen.
Exemplet manar till efterföljd.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 25 Januari 1938
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *