Landsbygden. Vall.

VALL.
Ord. kyrkostämma hölls härstädes den 29 dennes i kommunalrummet under komminister E. Amérs ordförandeskap. Utgifts- och inkonrsststat för kyrka och skola fastställdes. Utdebiteringen för nästa år kommer att utgå med 1:08 till kyrkan och 2: 27 till skolan. Motsvarande siffror från i års voro resp. 1:33 och 2:60. Alltså en sänkning med 58 öre pr skattekrona.

Årets andra ord. kommnunalstämma
började härefter sina förhandlingar under ordförandeskap av lantbr. Reinh. Pettersson, Rosarve. Det av nämnden uppgjorda förslaget till utgifts- och inkomststat för år 1939 godkändes och fastställdes i alla punkter utom en. Vineta erkända sjukkassa hade inkommit med ett yrkande att kommunen skulle anslå ett belopp av 50 öre pr medlem i sjukkassan inom kommunen till propagandaverksamheten. Detta förslag hade nämnden behandlat i vanlig ordning men så tillvida ändrat det till 50 öre pr varje nyanskaffad medlem inom kommunen. Ärendet väckte debatt på stämman varvid framkom avslagsyrkande samt ett nytt förslag om 50 öre för 40 medlemmar. Stämman biföll det sista förslaget medelst votering. Bl. a. upplystes det under debatten att rhedlemsantalet inom kommunen utgör över 100 st. vilket utgör svenskt rekord i fråga om medlemsantalet för landskommuner i procent räknat på invånarantalet.
Uttaxeringen pr skattekrona till den borgerliga kommunen skulle alltså bli 2 kr. Motsvarande siffra för i år var 2:50. Till prästerskapets avlöning och prästgårdsbyggnadskassan blir utdebiteringen omkring 1:10 mot i år 1:17.
Det uttaxerade beloppet skulle alltså bli omkring 6:45 mot i år 7:60, vilket utgör en sänkning med 1: 15.
Skattesatsen för skogsaccis fastställdes till 2 kr. Till krinimalteknisk utrustning åt Klintehamns landsfiskalsdistrikt beviljades det begärda anslaget av 10 kr. Ävenså beviljades studiecirkelns begäran om ett anslag till studiebiblioteket av 25 kr. Vidare omvaldes handl. V. Voldner till revisor i studiecirkelbiblioteket.
Till mantalsskrivningsombud omvaldes de förutvarande hrr E. Hansson, Broungs, och Osk. Johansson, Linhatte, med Henry Jakobsson, Bryungs, och Hilding Karlsson, Bomarve, som suppleanter. Som brandfogde omvaldes likaledes fjärdingsman V. Heindenberg med Aug. Jakobsson, Levede, som ersättare.
Härefter vidtog uppbörd av årets kommunalutskylder samt kreaturs- och brandförsäkringspremier.

Betskörden.
Tack vare det vackra höstvädret är betupptagningen snart i det närmaste avslutag. Skörderesultaten visa nog i allmänhet att bli något över medelskörd.

Fasanjakten
är nu avslutad och har lämnat något sämre resultat än i fjol Men en vacker stam av hönor har dock lämnats kvar, tack vare att skyttarna under sista hälften av jakttiden endast skjutit tuppar. Cirka 500 st. fasaner har nog fällts inom kommunen under säsongen. Under året har en jaktvårdsförening bildats, där större delen av skyttarna beviljats inträde.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *